Rzecznik MŚP interweniuje u Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przywrócenia normalnej pracy sądów administracyjnych

Objaśnienia prawne

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców oraz Zarządzeniem nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Rzecznik MŚP pismem z 30 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Prezesa NSA o wyjaśnienie, kiedy planowane jest, w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych:

  • przywrócenie normalnej pracy stacjonarnej sądów, w szczególności przywrócenie obsługi interesantów;
  • przywrócenie normalnego trybu przesłania korespondencji między instancjami sądów;
  • przywrócenie wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych.

Ponadto Rzecznik MŚP zwrócił się również o informację, czy w związku z art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, planowane jest wyznaczanie innych wojewódzkich sądów administracyjnych jako właściwych do rozpoznania spraw pilnych należących do właściwości danych wojewódzkich sądów administracyjnych.

Pełna treść pisma poniżej: