Rzecznik MŚP interweniuje u Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży budowlanej Rzecznik MŚP pismem z 23 kwietnia 2020 r. poinformował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz o istnieniu istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej polegających na tym, że z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bieg terminów w postępowaniach administracyjnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (podobnie bieg terminu na milczące załatwienie sprawy).

W swoich wystąpieniach do Rzecznika MŚP przedsiębiorcy wyrażali obawy, że proces inwestycyjno-budowlany zostanie wstrzymany poprzez zaprzestanie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organy administracji architektoniczno-budowlanej czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego, a to przełoży się na opóźnienia w oddawaniu do użytkowania faktycznie zrealizowanych inwestycji i negatywnie wpłynie na płynność finansową w szczególności małych przedsiębiorców z tej branży.

Rzecznik MŚP w przywołanym piśmie podkreślił, że branża budowlana powinna być jednym z motorów napędowych gospodarki w czasie jej spowolnienia.

Pismo Rzecznika MŚP do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju poniżej: