Rzecznik MŚP interweniuje u Komendanta Głównego Straży Granicznej w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką kierowania na obowiązkową kwarantannę zawodowych kierowców pojazdów innych niż autobusy

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy (tj. przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). Kierowcy ci bowiem, po przekroczeniu granicy państwowej, są kierowani przez organy Straży Granicznej do odbycia obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny, pomimo że przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewidują wyłączenie z tego obowiązku zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

Po analizie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792) Rzecznik MŚP wskazał we wniosku, że możliwy jest brak podstaw do różnicowania sytuacji prawnej zawodowych kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy. W związku z powyższym, pismem z dnia 5 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Co istotne, już w styczniu 2020 r. Rzecznik MŚP występował do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wówczas wątpliwości co do stosowania przez organy Straży Granicznej zasad Konstytucji Biznesu. W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił m.in., że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę, każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.

Poniżej pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP:

Link to komunikatu z poprzedniej sprawy TUTAJ