Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje u Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w związku z informacjami prasowymi o odrzuceniu wszystkich wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Mając na uwadze liczne doniesienia prasowe o odrzuceniu wszystkich wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w dniu 27 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP skierował wystąpienie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w którym zwrócił się o udzielenie informacji o:

  • przyczynach wezwania wnioskodawców do uzupełnienia lub korekty wniosków;
  • działaniach, jakie planuje podjąć PUP we Wrocławiu celem jak najszybszego rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców;
  • sposobach informowania przez PUP we Wrocławiu o tym, jak należy wypełniać wnioski dotyczące instrumentów pomocowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Rzecznik MŚP przypomina, że Urzędy Pracy, rozpatrując wnioski przedsiębiorców, powinny kierować się zasadami Konstytucji Biznesu, tj. poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.


AKTUALIZACJA!

W ciągu zaledwie 3 godzin od publikacji pisma z interwencją, Rzecznik MŚP otrzymał odpowiedź od Pani Marzeny Horbaczewskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. W przesłanym piśmie Pani Dyrektor informuje, iż „żaden wniosek złożony w terminie naboru i złożony przez uprawnionego wnioskodawcę w ramach ww. form wsparcia nie został odrzucony”. Wniosków złożono ponad 20 tys. Powiatowy Urząd Pracy informuje również, iż pracownicy PUP na bieżąco kontaktują się z przedsiębiorcami, którzy złożyli wnioski, drogą telefoniczną lub  elektroniczną i przekazują wnioskodawcom informacje na temat statusu wniosków i konieczności ewentualnych uzupełnień lub korekt. Dyrektor PUP we Wrocławiu zwróciła także uwagę na najczęściej występujące błędy we wnioskach.

Pełna odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu poniżej: