Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie podwójnego obowiązku opłacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za styczeń 2022 r.

Rzecznik Adam Abramowicz pisze list do Premiera

Do Rzecznika MŚP wpływają liczne pisma przedstawicieli przedsiębiorców, wskazujących na utrudnienia związane z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej za rok 2022. Jednym z najczęściej powtarzających się problemów jest obowiązek de facto dwukrotnego opłacenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 r.

Dotyczy on przedsiębiorców, którzy:

  1. rozliczali podatek dochodowy od osób fizycznych w formie tak zwanej skali podatkowej lub podatku liniowego,
  2. w roku 2022 osiągali na tyle niskie dochody (niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 lutego 2022 roku), że muszą rozliczyć składkę roczną w oparciu nie o faktyczny dochód z prowadzonej działalności, lecz od podstawy wynoszącej iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym, za który ustalany był dochód i minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,
  3. zawiesili lub zakończyli działalność najpóźniej z końcem grudnia 2022 r.

Tacy przedsiębiorcy płacili miesięczne składki zdrowotne w systemie „Polskiego ładu” od lutego 2022 r. do momentu zawieszenia lub zakończenia działalności, gdyż obowiązywał ich, zgodnie z nowymi przepisami, rok składkowy, zaczynający się w lutym, a kończący w styczniu następnego roku. W wypadku, jednak, gdy są oni zobowiązani opłacić składkę roczną
w minimalnej wysokości, wówczas zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, składkę taką wyznacza się w oparciu o rok kalendarzowy, a nie składkowy. Przykładowo, osoby, które zawiesiły działalność w grudniu 2022 r., muszą zapłacić minimalną składkę w wysokości równej iloczynowi 12 miesięcy oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, mimo iż obowiązujący ich rok składkowy zaczął się dopiero w lutym, więc trwał 11 miesięcy.

Co istotne, według stanowiska ZUS, zapłacona przez te osoby składka za styczeń 2022 r., jako zapłacona jeszcze w starym systemie, nie jest uwzględniana przy rozliczeniu składki rocznej. Oznacza to, że osoby takie muszą jeszcze raz zapłacić dodatkową składkę w wysokości określonej nowym systemem.

W opinii Rzecznika MŚP stanowisko takie budzi poważne wątpliwości, zwłaszcza, że dotyczy sytuacji osób, które i tak płaciły składkę wyższą, niż wynikałaby z ich dochodu i w praktyce mogą nie posiadać środków na zapłacenie kolejnej, dwunastej składki. Mając powyższe na uwadze, Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w przedmiotowym zakresie.

 

Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego 2023.06.01 WPL.142.2023.JJ MZ