Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematem posiedzenia będzie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i koordynowania działań Rady Przedsiębiorców, ewidencjonowania jej członków oraz archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do  wykonania zadań realizowanych w interesie  publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Podanie danych jest warunkiem członkostwa w Radzie Przedsiębiorców, a ich niepodanie uniemożliwi członkostwo w Radzie Przedsiębiorców. Dane Przewodniczących Zespołów Roboczych będą publikowane na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)”.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Radzie Przedsiębiorców oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.