Rejestracja zamknięta

Organizatorzy

Rejestracja zamknięta

Patronat honorowy

Główny Partner  Konferencji

Partnerzy

Patroni medialni

Rejestracja zamknięta

Klauzula informacyjna – udział w „III Konferencji Naukowej Podatki – Ubezpieczenia – Przedsiębiorczość w Białej Podlaskiej”

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”), Polskie Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą w Warszawie (00-490), przy ul. Wiejskiej 16/2 (Towarzystwo) oraz Akademia Bialska im. Jana Pawła II z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), przy ul. Sidorskiej 95/97 („Akademia”).

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w „III Konferencji Naukowej Podatki – Ubezpieczenia – Przedsiębiorczość w Białej Podlaskiej”, w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika, Towarzystwa oraz Akademii oraz w celach marketingowych przez Towarzystwo.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika, Towarzystwa oraz Akademii – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem wydarzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

stopka do wydarzenia