Przejdź do FAQ dla Kancelarii


I. Najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców korzystających z akcji #RatujBiznes


1. Jacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z akcji #RatujBiznes?

Akcja #RatujBiznes skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292).

2. Jaką pomoc mogę uzyskać w ramach akcji #RatujBiznes?

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa 2019-nCoV, w ramach akcji #RatujBiznes przedsiębiorcy zgłaszający się do akcji mogą uzyskać nieodpłatną (pro publico bono) pomoc prawną i podatkową w zakresie przygotowania i złożenia wniosków pomocowych.

Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków świadczą kancelarie adwokackie, radcowskie, doradców podatkowych i notarialne, które przyłączyły się do akcji #RatujBiznes. Lista kancelarii umieszczona jest na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#kancelarie

Należy podkreślić, iż pomoc w zakresie „złożenia wniosku” nie oznacza obowiązku reprezentowania przedsiębiorcy przez kancelarię biorące udział w akcji #RatujBiznes! Pomoc w złożeniu wniosku o pomoc polega na przykład na wskazaniu właściwego organu, trybu/formy złożenia wniosku, terminu itp.

3. Czy pomoc w ramach akcji może uzyskać każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca? Czy są jakieś ograniczenia?

Nie wprowadziliśmy żadnych formalnych ograniczeń, w związku z czym każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może skorzystać z akcji #RatujBiznes. Niemniej jednak celem akcji jest pomoc tym z przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, uniemożliwiającej opłacenie regularnych usług prawnych lub doradczych.

W konsekwencji, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców prosi przedsiębiorców, którzy mogą ponieść koszty obsługi prawnej w zakresie przygotowania i złożenia wniosków pomocowych, by w miarę możliwości powstrzymali się od korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach akcji #RatujBiznes. Pozwólmy uzyskać pomoc przez najbardziej potrzebujących przedsiębiorców!

4. Jak mogę uzyskać pomoc w ramach akcji #RatujBiznes?

Na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#kancelarie opublikowana jest lista kancelarii radcowskich, adwokackich, doradców podatkowych oraz notarialnych biorących udział w akcji #RatujBiznes w podziale na województwa. Lista kancelarii zawiera nazwy kancelarii oraz podane przez nie dane kontaktowe (takie jak adres, telefon, adres e-mail, adres strony internetowej).

Przedsiębiorca, chcąc z korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, samodzielnie wybiera kancelarię z listy i kontaktuje się z wybraną kancelarią w celu uzyskania

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organizatorem akcji #RatujBiznes i nie pośredniczy w kontaktach przedsiębiorców z kancelariami biorącymi udział w akcji oraz nie zleca tym kancelariom pomocy prawnej przedsiębiorcom biorącym udział w akcji.

5. Czy mogę zwrócić się o pomoc do kancelarii z innego województwa?

Tak. Zastosowany na liście kancelarii podział geograficzny – według województw – ma jedynie charakter porządkowy i ma na celu przejrzyste prezentowanie uczestniczących w akcji kancelarii prawnych i doradczych.

6. Czy mogę zwrócić się o pomoc do kilku kancelarii?

Prosimy o kontaktowanie się z jedną wybraną kancelarią z listy uczestniczących w akcji #RatujBiznes. W celu usprawnienia pomocy udzielanej przez kancelarie prosimy o nie wysyłanie zapytań do kilku kancelarii na raz.

7. Czy mogę się zwrócić o pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ma kompetencji ustawowych oraz zasobów osobowych i organizacyjnych do świadczenia usług prawnych i/lub doradczych na rzecz przedsiębiorców. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przy przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych prosimy o kontakt z wybraną kancelarią z listy uczestników akcji #RatujBiznes umieszczonej na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#kancelarie

Jednocześnie przypominamy, iż podane w zakładce Kontakt adres e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl oraz nr telefonu służą do kontaktu wyłącznie w kwestiach organizacyjnych, zgłaszania błędów itp. Pod powyższym adresem i numerem telefonu nie są udzielane porady prawne i podatkowe ani przez Biuro Rzecznika MŚP ani przez kancelarie prawne i podatkowe uczestniczące w akcji #RatujBiznes.

8. Czy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców udziela pomocy przewidzianej przepisami tzw. tarczy antykryzysowej?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców udziela pomocy mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom na etapie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego pomiędzy przedsiębiorcą a organem administracji publicznej. Przedsiębiorca może więc liczyć na wsparcie Rzecznika MŚP w sytuacji, gdy korzystając z instrumentów pomocowych przewidzianych przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, znajdzie się w sporze z administracją publiczną. Wynika to z kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jako samodzielnego organu ochrony prawnej, określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648).

Jednocześnie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie jest organem udzielającym pomocy przewidzianej przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – właściwymi organami w tym względzie są organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy pracy.

9. Czy pracownicy Biura Rzecznika MŚP udzielą mi pomocy przy wypełnianiu wniosku?

Nie. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ma kompetencji ustawowych oraz zasobów osobowych i organizacyjnych do świadczenia usług prawnych i/lub doradczych na rzecz przedsiębiorców w ramach akcji #RatujBiznes.. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przy przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych prosimy o kontakt z wybraną kancelarią z listy uczestników akcji.

10. W jaki sposób może mi pomóc Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca, który otrzymał negatywne rozstrzygnięcie w efekcie złożonych wniosków pomocowych może zwrócić się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/zalatw-sprawe/ Po otrzymaniu wniosku przedsiębiorcy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej/jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy (w tym m.in. czy nie zostały naruszone wymogi formalne, np. ustawowy termin odpowiedzi). W konsekwencji Rzecznik MŚP może podjąć stosowne środki przewidziane w z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648).

11. Co jeśli kancelaria znajdująca się na liście widniejącej na stronie akcji nie odbiera podanego telefonu i nie odpowiada na wiadomości wysłane na podany adres e-mail?

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Kancelarie biorące udział w #RatujBiznes notują bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców akcją. Przy, niekiedy, ograniczonych zasobach osobowych nie są w stanie odpowiadać na bieżąco na wszystkie zapytania. Jednakże, gdyby taki stan utrzymywał się dłużej nie przez 2 dni robocze uprzejmie prosimy o wiadomość na ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl z opisem sytuacji oraz próbę kontaktu z inną kancelarią biorącą udział w akcji #RatujBiznes.

12. Czy kancelaria z akcji #RatujBiznes może odmówić mi pomocy? Z jakich powodów?

Możliwe są wyjątkowe sytuacje, gdy pomoc kancelarii nie będzie możliwa ze względu na :

– konflikt interesów (dana kancelaria może np. reprezentować stronę przeciwną w sporze toczonym przez przedsiębiorcę zgłaszającego się po pomoc);

– brak aktualnych możliwości świadczenia pomocy przez daną kancelarię ze względu na zbyt dużą liczbę zgłaszających się do niej w ramach akcji #RatujBiznes;

– zwrócenie się przez przedsiębiorcę o pomoc nieobjętą zakresem akcji #RatujBiznes itp.

Jednocześnie zaznaczamy, że powód musi być uzasadniony, a sama odmowa jasno zakomunikowana przedsiębiorcy przez daną kancelarię. W takich sytuacjach prosimy o zwrócenie się do innej kancelarii, a także – w przypadku przeciążenia kancelarii – o poinformowanie o takim fakcie Biura Rzecznika MŚP.

13. Czy pomoc udzielana w ramach akcji wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami z mojej strony?

Pomoc udzielana w zakresie akcji #RatujBiznes (tj. pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych) jest bezpłatna i nie powinna wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Nie możemy wykluczyć, iż dana kancelaria zgodzi się pomóc przedsiębiorcy w sposób wykraczający poza zakres przewidziany w akcji #RatujBiznes (przykładowo zgodzi się reprezentować Państwa w postępowaniu dotyczącym uzyskania pomocy). Wszelkie dodatkowe ustalenia w tym względzie (np. w zakresie reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu dotyczącym udzielenia pomocy i ponoszenie kosztów związanych z taką reprezentacją – opłaty skarbowe od pełnomocnictwa itp.) pozostawiamy do rozstrzygnięcia pomiędzy Państwem a daną kancelarią.

14. Jak mogę odwdzięczyć się kancelarii za uzyskaną pomoc?

Wystarczą zwykłe, ludzkie podziękowania. Jak napisał w swojej książce „Ostatni wykład” amerykański profesor Randy Pausch: „Okazanie wdzięczności jest najprostszą – oraz najpotężniejszą – rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka.

15. Czy chcąc uzyskać pomoc w ramach akcji, muszę podpisać jakąś umowę?

Wychodzimy z założenia, że pomoc, którą uzyskujecie Państwo w ramach akcji #RatujBiznes powinna być jak najmniej sformalizowana i jak najszybsza. Z tego względu, zasadniczo nie przewidujemy, aby konieczne było podpisywanie umowy z kancelarią świadczącą Państwu pomoc w ramach akcji #RatujBiznes.

Jakkolwiek kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes samodzielnie ustalają zasady i tryb świadczenia nieodpłatnej pomocy na Państwa rzecz. W rezultacie dana kancelaria może przewidywać zawarcie z Państwem umowy. Dlatego prosimy o każdorazowe zapoznanie się z tymi zasadami i ich respektowanie.

16. Czy pomoc udzielona przez kancelarię biorącą udział w akcji #RatujBiznes oznacza, że jestem zobowiązany do powierzenia jej prowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji negatywnej?

Nie. Wsparcie udzielane w ramach akcji #RatujBiznes ograniczone jest do pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców.

17. Czy kancelarie biorące udział w akcji pomogą dokonać mi analizy w zakresie wniosków pomocowych, które powinienem/powinnam złożyć jako przedsiębiorca?

Nie. Przedsiębiorca zgłaszający się do kancelarii z listy uczestników akcji #RatujBiznes powinien mieć sprecyzowane przewidywania w zakresie którego wniosku pomocowego oczekuje wsparcia w jego wypełnieniu i złożeniu.

Wsparcie udzielane w ramach akcji #RatujBiznes ograniczone jest do pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców. Kancelarie biorące udział w akcji nie mają obowiązku analizowania sytuacji danego przedsiębiorcy oraz przedstawiania mu możliwych do zastosowania instrumentów pomocowych.

Jakkolwiek kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes samodzielnie ustalają zasady i tryb świadczenia nieodpłatnej pomocy na Państwa rzecz. Z tego powodu nie możemy wykluczyć, iż niektóre z kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes będą gotowe pomóc Państwu również w tym zakresie.

18. Czy kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes udzielają bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu ogólnie pojętego prowadzenia działalności gospodarczej?

Nie. Wsparcie udzielane w ramach akcji #RatujBiznes ograniczone jest do pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców.

19. Jestem dużym przedsiębiorcą, czy mogę wziąć udział w akcji?

Nie. Akcja #RatujBiznes skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292).

20. Jaka jest rola Rzecznika MŚP w akcji #RatujBiznes?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest inicjatorem i koordynatorem akcji #RatujBiznes. Działania Rzecznika MŚP w ramach akcji #RatujBiznes nie mogą być utożsamiane z pośrednictwem w świadczeniu nieodpłatnych usług prawnych przez kancelarie biorące udział w akcji na rzecz przedsiębiorców.

21. Gdzie znajdę listę wniosków, które mogę złożyć na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz przepisów tarczy antykryzysowej?

Najczęstsze wnioski pomocowe zamieszczone zostały na stronie akcji #RatujBiznes pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#wnioski

22. Co w sytuacji, jeśli na liście wniosków zamieszczonej na stronie akcji #RatujBiznes nie ma jakiegoś wzoru wniosku?

Jest to lista najczęstszych wniosków pomocowych jakie przedsiębiorcy mogą składać w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Niestety nie jesteśmy w stanie przedstawić całościowej i kompletnej listy tego typu wniosków. Jeżeli uważają Państwo, iż jest wniosek pomocowy, który powinien zostać dodany do przedmiotowej listy wniosków, prosimy o przesłanie informacji o tym na adres e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

23. Czy Rzecznik MŚP ma wpływ na treść rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji publicznej w sprawach składanych przez przedsiębiorców wniosków pomocowych?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ma wpływu na treść rozstrzygnięć wydawanych przez organy w sprawach składanych przez przedsiębiorców. Rzecznik MŚP może na wniosek lub z urzędu interweniować we wszystkich przypadkach, gdy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej/jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy.

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca, który otrzymał negatywne rozstrzygnięcie w efekcie złożonych wniosków pomocowych może zwrócić się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/zalatw-sprawe/


II. Najczęściej zadawane pytania przez kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes


1. Kto może wziąć udział/zgłosić się do akcji #RatujBiznes?

Zapraszamy do udziału kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie, kancelarie doradców podatkowych oraz kancelarie notarialne.

2. Jesteśmy kancelarią prawną, ale nie mamy radców prawnych/adwokatów/doradców podatkowych w zespole – czy możemy wziąć udział w #RatujBiznes?

Aby zapewnić przedsiębiorcom korzystającym z akcji #RatujBiznes nie tylko bezpłatną ale i profesjonalną pomoc prawną wymogiem udziału w akcji jest, aby przynajmniej jedna osoba z Państwa kancelarii, dedykowana do obsługi przedsiębiorców w ramach #RatujBiznes, legitymowała się wpisem na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych.

3. Nie jesteśmy kancelarią zajmujemy się np. doradztwem biznesowym, finansowym itp. – czy możemy się dołączyć do #RatujBiznes?

Każde takie zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie. Warunkiem dołączenia do akcji #RatujBiznes jest, aby przynajmniej jedna osoba z Państwa zespołu, dedykowana do obsługi przedsiębiorców w ramach akcji #RatujBiznes, legitymowała się wpisem na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych.

4. Jestem księgową/-ym czy mogę wziąć udział w akcji?

W takim przypadku warunkiem dołączenia do akcji #RatujBiznes jest, aby przynajmniej jedna osoba z Państwa zespołu, dedykowana do obsługi przedsiębiorców w ramach akcji #RatujBiznes, legitymowała się wpisem na listę doradców podatkowych (ew. radców prawnych, adwokatów).

5. Jestem aplikantem czy mogę wziąć udział w akcji?

Akcja #RatujBiznes kierowana jest do osób, które legitymują się wpisem na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych. W przypadku aplikantów radcowskich/adwokackich, którzy gotowi są pomóc, sugerujemy kontakt z najbliższą kancelarią radców prawnych/adwokatów biorącą udział w akcji #RatujBiznes z zapytaniem czy istnieje możliwość wsparcia danej kancelarii przez aplikantów przy świadczeniu pomocy pro publico bono na rzecz przedsiębiorców.

6. Jak mogę zgłosić się do akcji?

Wystarczy wysłać mail ze zgłoszeniem na adres: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl lub zadzwonić pod nr telefonu 507 432 479 (poniedziałek-piątek 8:30 – 16:30).

7. Jakie dane mam przesłać/podać w zgłoszeniu?

Zgłaszając się do #RatujBiznes prosimy o podanie:

– nazwy kancelarii;

– adresu;

– numeru telefonu (maksymalnie dwa numery);

– adresu e-mail (może być to mail o dedykowanej nazwie – np. ratujbiznes@przykladowanazwakancelarii.pl).

8. Jaki jest zakres pomocy udzielanej w ramach akcji #RatujBiznes?

W ramach akcji #RatujBiznes kancelarie w niej uczestniczące bezpłatnie pomagają przedsiębiorcom wyłącznie w przygotowaniu i złożeniu wniosków o pomoc (zarówno na podstawie przepisów tzw. tarcz antykryzysowych, jak również innych instrumentów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Co do zasady, w zakresie nieodpłatnej pomocy nie mieści się analiza obecnej sytuacji przedsiębiorcy oraz przedstawienie mu możliwych do użycia pomocowych instrumentów prawnych. Jakkolwiek brak jest przeciwskazań do jej udzielenia zgłaszającym się przedsiębiorcom, jeżeli Państwa kancelaria jest gotowa świadczyć nieodpłatną pomoc również w tym zakresie.

9. Kto określa zasady na jakich udzielana jest bezpłatna pomoc na rzecz przedsiębiorców w ramach akcji #RatujBiznes?

Zasady i sposób świadczenia przez Państwa pomocy przedsiębiorcom w ramach akcji #RatujBiznes określacie Państwo we własnym zakresie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ingeruje w powyższe ustalenia z wyjątkiem poniższych zastrzeżeń:

– minimalny zakres udziału w akcji #RatujBiznes dotyczy pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorcę;

– w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień prosimy o jasne komunikowanie zgłaszającym się przedsiębiorcom zasad, jakie Państwo przyjęli w ramach akcji #RatujBiznes;

– prosimy o zdalne świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

10. Czy i kiedy mogę odmówić udzielenia bezpłatnej pomocy w ramach akcji #RatujBiznes?

W uzasadnionych przypadkach możecie Państwo odmówić pomocy zgłaszającemu się przedsiębiorcy (np. w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, zwrócenia się przez przedsiębiorcę w zakresie pomocy nieobjętej akcją, z powodu braku możliwości organizacyjnych/osobowych świadczenia pomocy, spowodowanej np. dużą ilością zgłaszających się przedsiębiorców itp.).

11. Czy mogę odmówić nieodpłatnej pomocy prawnej ze względu na możliwość poniesienia przez przedsiębiorcę kosztów pomocy prawnej?

Akcja #RatujBiznes skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są w obecnej sytuacji w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeżeli z przekazanych przez przedsiębiorcę informacji lub dokumentów wynika, iż może on ponieść bez uszczerbku koszt odpłatnej pomocy prawnej, fakt ten może stanowić uzasadnioną przyczynę Państwa odmowy udzielenia bezpłatnej pomocy w ramach akcji #RatujBiznes danemu przedsiębiorcy.

Zalecamy jednakże dużą ostrożność w ocenie możliwości finansowych zgłaszających się przedsiębiorców. Rekomendujemy rozstrzyganie wszystkich wątpliwości w tym zakresie w porozumieniu z danym przedsiębiorcą.

12. Czy mogę zrezygnować z udziału w akcji? Jak mogę to zrobić?

Zarówno sam udział w akcji #RatujBiznes jak i czasookres uczestniczenia w niej oparte są na zasadzie dobrowolności i zależą od Państwa. Szanujemy Państwa decyzję o ewentualnej rezygnacji z udziału w akcji.

Dla rezygnacji z dalszego udziału w akcji #RatujBiznes wystarczającym jest przesłanie nam informacji o tym fakcie na adres: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

13. Czy udział w akcji wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami po stronie kancelarii?

Nie przewidujemy żadnych dodatkowych zobowiązań po stronie kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes.

14. Czy muszę informować Rzecznika MŚP o działaniach podjętych w ramach akcji #RatujBiznes?

Brak jest konieczności bieżącego informowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przez kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes, o podejmowanych działaniach.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróci się w późniejszym czasie do kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes z dobrowolną ankietą na temat przebiegu udzielanej pomocy przedsiębiorcom.

Oczywiście pozostajemy otwarci na wszelkie Państwa uwagi, postulaty i pomysły związane z funkcjonowaniem akcji #RatujBiznes – prosimy o przesyłanie ich na adres: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

15. Czy pomagając przedsiębiorcy w ramach akcji #RatujBiznes kancelaria jest zobowiązana do prowadzenia postępowania odwoławczego od ewentualnych niekorzystnych decyzji wydawanych przez organ administracji publicznej na rzecz wnioskujących o pomoc przedsiębiorców?

W ramach akcji #RatujBiznes minimalne zaangażowanie, po stronie uczestniczących w niej kancelarii, polega wyłącznie na pomocy w przygotowaniu i złożeniu przez przedsiębiorców wniosków pomocowych. Wszelka dodatkowa nieodpłatna pomoc przedsiębiorcom leży wyłącznie w Państwa gestii.

16. Czy biorąc udział w akcji #RatujBiznes muszę występować jako pełnomocnik zgłaszających się przedsiębiorców – tj. przykładowo złożyć w jego imieniu przygotowany wniosek?

Udział w akcji #RatujBiznes zasadniczo ograniczony jest do nieodpłatnej pomocy przy przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców. Zatem wszelkie dodatkowe ustalenia (np. w zakresie reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu dotyczącym udzielenia pomocy) pozostawiamy do rozstrzygnięcia pomiędzy Państwem a danym przedsiębiorcą.

17. Czy jeśli składam wniosek w imieniu przedsiębiorcy to mogę domagać się zwrotu kosztów towarzyszących dokonaniu tej czynności (np. opłaty za wysłanie listu, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)?

Udział w akcji #RatujBiznes zasadniczo ograniczony jest do nieodpłatnej pomocy przy przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców. Zatem wszelkie dodatkowe ustalenia (np. w zakresie reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu dotyczącym udzielenia pomocy i ponoszenie kosztów związanych z taką reprezentacją) pozostawiamy do rozstrzygnięcia pomiędzy Państwem a danym przedsiębiorcą.

18. Przedsiębiorca zgłasza się z prośbą o pomoc z zakresu prawa cywilnego. Czy biorąc udział w akcji jestem zobowiązana/-ny udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej w tej sprawie?

Nie. Udział w akcji #RatujBiznes zasadniczo ograniczony jest do nieodpłatnej pomocy przy przygotowaniu i złożeniu wniosków pomocowych przez przedsiębiorców. Jeżeli wyrażają Państwo chęć świadczenia nieodpłatnej pomocy również w innym zakresie, pozostawiamy to do Państwa ustaleń z danym przedsiębiorcą.

19. Nie jestem pewna/-ny jak rozumieć nowo wprowadzone przepisy prawne. Czy mogę skonsultować tą kwestię z Biurem Rzecznika MŚP?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ma wśród swoich ustawowych kompetencji udzielania porad prawnych czy podatkowych, niezależnie czy to na rzecz przedsiębiorców czy kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes.

Pracujemy nad rozwiązaniem technicznym, które wesprze kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes w zakresie wątpliwości merytorycznych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzył dedykowaną stronę z wnioskami o objaśnienia prawne do poszczególnych Ministrów w zakresie przepisów tarczy antykryzysowej. Wnioski wraz z wyciągiem zawierającym adresowane pytania i stanowisko Rzecznika MŚP znajdą Państwo pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/wnioski-o-objasnienia-covid19/

20. Ile czasu mam na udzielenie pomocy konkretnemu przedsiębiorcy?

Zasady i sposób świadczenia przez Państwa pomocy przedsiębiorcom w ramach akcji #RatujBiznes określacie Państwo we własnym zakresie. Dotyczy to również terminów w jakich jesteście w stanie obsługiwać zgłaszających się przedsiębiorców. Rzecznik MŚP prosi jedynie o świadczenie pomocy pro publico bono bez uzasadnionej zwłoki. W przypadku, gdy czas oczekiwania na Państwa pomoc wydłuża się nadmiernie z powodu nadmiernej liczby zgłaszających się po pomoc przedsiębiorców, prosimy o kierowanie nowo zgłaszające się osoby do innych kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes.

21. Co jeśli zobowiąże się do udzielenia pomocy przedsiębiorcy, ale sprawy osobiste uniemożliwia mi jej świadczenie?

Akcja #RatujBiznes kierowana jest do osób wykonujących profesjonalne zawody prawnicze i doradcze. Z tego względu wierzymy, iż kierując się zasadami przewidzianymi dla Państwa zawodów, znajdziecie Państwo kompromisowe rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych (np. polegające na znalezieniu zastępstwa wśród innych kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes).

22. Czy biorąc udział w akcji muszę być dostępny/-na dla przedsiębiorców w określonych dniach i godzinach?

Zasady i sposób świadczenia przez Państwa pomocy przedsiębiorcom w ramach akcji #RatujBiznes określacie Państwo we własnym zakresie. Dotyczy to również godzin i dni, w których świadczycie Państwo nieodpłatną pomoc zgłaszającym się przedsiębiorcom.

23. Czy mogę pomóc przedsiębiorcy z poza mojego regionu?

Jak najbardziej, nie ma w tym względzie żadnych przeciwskazań. Podział kancelarii biorących udział w #RatujBiznes na województwa jest wyłącznie kryterium porządkowym, które przyjęliśmy dla przejrzystości prezentowania kancelarii na liście.

24. Jaka jest rola Rzecznika MŚP w akcji #RatujBiznes?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest inicjatorem i koordynatorem akcji #RatujBiznes. Działania Rzecznika MŚP w ramach akcji #RatujBiznes nie mogą być utożsamiane z pośrednictwem w świadczeniu nieodpłatnych usług prawnych przez kancelarie biorące udział w akcji na rzecz przedsiębiorców.

25. Czy Rzecznik MŚP zamieści na swojej stronie materiały informacyjne przygotowane przez kancelarie biorącą udział w akcji?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął decyzję o nie zamieszczaniu materiałów informacyjnych, poradnikowych itp. nadsyłanych przez kancelarie biorące udział w akcji #RatujBiznes na stronie akcji.

Zachęcamy do publikowania takich materiałów na stronach Państwa kancelarii i informowaniu o tym fakcie przedsiębiorców zgłaszających się do Państwa w ramach akcji #RatujBiznes.


Wróć do FAQ dla Przedsiębiorców