15.01.2021

Raport Rzecznika MŚP dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował raport dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców wpływających do Biura Rzecznika MŚP w 2020 r.

W związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, Rzecznik MŚP w 2020 r. podejmował wiele interwencji, kierując wystąpienia do urzędów marszałkowskich i instytucji przeprowadzających konkursy, z prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień.

Na podstawie wspomnianych wystąpień przedsiębiorców, uzyskanych stanowisk organów oraz analizy zasad, kryteriów i okoliczności przebiegu naborów wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego, Rzecznik MŚP przygotował raport, w którym dokonał diagnozy przyczyn występujących problemów.

Rzecznik MŚP wyodrębnił trzy kategorie barier i utrudnień:

  • techniczne (duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych);
  • merytoryczne (zróżnicowanie kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach);
  • finansowe (ograniczone środki finansowe w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy).

Rzecznik MŚP przekazał przedmiotowy raport do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby opisane w nim wnioski przyczyniły się do uniknięcia podobnych problemów przy tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz posłużyły przygotowaniu rekomendacji skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za programy, z których wynikać będzie precyzyjne całościowe określenie potrzeb przedsiębiorców, zarówno co do kwot, jak i warunków formalno-prawnych.

Zdiagnozowane przez Rzecznika MŚP bariery, a także różnice w kryteriach i przebiegu naborów w poszczególnych województwach, zostały zestawione na załączonej poniżej tabeli. Wynika z niej m.in., że we wszystkich województwach złożono łącznie 138 034 wnioski o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw, opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20 535 wniosków. Co jednoznacznie pokazuje niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców. (Informacyjnie wskazać należy, że nie we wszystkich województwach zakończono jeszcze ocenę wniosków)