Rada Naukowa – powstała przy Rzeczniku MŚP – zajmuje stanowisko ws. lockdownu i popiera oraz rekomenduje Dziesiątkę Rzecznika MŚP

8 grudnia 2020 r. przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powstała Rada Naukowa, która jest organem pomocniczym o charakterze opiniodawczo-doradczym. Zgromadzeni w Radzie naukowcy będą wspierać Rzecznika swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze środowiskami naukowym. Jednym z pierwszych działań Rady było wydanie stanowiska ws. lockdownu w Polsce oraz poparcie i rekomendacja dla Dziesiątki Rzecznika MŚP.

W Radzie Naukowej znajdują się przedstawiciele siedmiu uczelni wyższych, w tym wszystkich uniwersytetów ekonomicznych w Polsce: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Społecznej Akademii Nauk. Na przewodniczącego Rady został wybrany prof. dr hab. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej. Pozostali członkowie to:

 • dr hab. Marcin Gołembski, UEP
 • dr Małgorzata Kosała, UEK
 • dr Rafał Kozłowski, UE Katowice
 • dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski, SAN

Do głównych zadań Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP należy:

 1. wymiana wiedzy i informacji o otoczeniu gospodarczym i działalności przedsiębiorstw, szczególnie z perspektywy nauk ekonomicznych
 2. wspieranie Rzecznika w opiniowaniu projektów aktów normatywnych, dotyczących tematów gospodarczych oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zakresie występowania z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących gospodarki.
 3. opracowywanie i przyjmowanie stanowisk w zakresie spraw związanych z interesami przedsiębiorców oraz polityką gospodarczą państwa;
 4. inicjowanie współpracy między Rzecznikiem, środowiskami przedsiębiorców, organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, samorządami prawniczymi, instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości;
 5. wspieranie Rzecznika w prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie edukacji ekonomicznej i propagowania przedsiębiorczości.
 6. inicjowanie współpracy i rozwój relacji między naukowcami w celu rozwoju przedsiębiorczości;
 7. inicjowanie i krzewienie działań, mających na celu kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych w społeczeństwie.

Jedną z pierwszych decyzji Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP było zajęcie stanowiska ws. lockdownu. W swoim stanowisku Rada zaapelowała do władz państwowych „o rozważne podejmowanie dalszych decyzji mających na celu zwalczanie epidemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnianiem  konsekwencji gospodarczych, a zwłaszcza tych dotyczących działalności przedsiębiorstw.” Pełną treść stanowiska Rady Naukowej można przeczytać poniżej.Ponadto, Rada Naukowa zaakceptowała również tzw. Dziesiątkę Rzecznika MŚP zawierająca zbiór najważniejszych postulatów środowiska przedsiębiorców, wśród których znajdują się m.in. zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących czy zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.