Rada Konsultacyjna przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Organ opiniotwórczy i doradczy Rzecznika MŚP


Główne zadania Rady Konsultacyjnej:
  • Wsparcie Rzecznika MŚP w opiniowaniu projektów aktów normatywnych
  • Opracowywanie stanowisk dotyczących polityki gospodarczej państwa
  • Wsparcie Rzecznika MŚP w działalności edukacyjnej i informacyjnej
  • Wymiana informacji dotyczących działalności przedsiębiorstw z perspektywy lokalnej i ogólnokrajowej

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą Przedsiębiorcy skupieni w wojewódzkich Zespołach Konsultacyjnych


Aby zobaczyć listę przedsiębiorców z danego województwa kliknij w znacznik na mapie.

Korzyści płynące z uczestnictwa w Radzie Konsultacyjnej:

Rada Konsultacyjna zrzesza firmy MŚP oraz dużych przedsiębiorców z kluczowych sektorów gospodarki: energetyka, IT, handel, przemysł spożywczy, sektor budowlany, mody, nieruchomości, maszyn dla przemysłu, sprzętu dla rolnictwa, przemysł kosmetyczny, lotniczy, sektor marketingu, medyczny, farmaceutyczny, hotelarski, fitness, motoryzacyjny, transport i logistyka oraz usługowy.

Współpraca mały i duży biznes: Urząd Rzecznika MŚP został powołany jako pomoc dla sektora MŚP,  w szczególności  wyraża się to w możliwości występowania Rzecznika w postępowaniach administracyjnych na prawach prokuratora oraz uczestniczeniu w pracach legislacyjnych zarówno jeśli chodzi o opiniowanie  ustaw jak i też zgłaszania rządowi i klubom parlamentarnym rozwiązań prawnych korzystnych dla wszystkich przedsiębiorców.  Dlatego niezwykle ważna  jest możliwość  konsultacji także z przedstawicielami dużych firm.

Celem Rady Konsultacyjnej jest m.in. wzmocnienie relacji małego i dużego biznesu poprzez budowanie wzajemnego zaufania i relacji biznesowych dla zwiększenia potencjału mniejszych firm zrzeszonych w zespołach Rady, a także poprzez wskazanie możliwości organizacji współpracy w taki sposób, aby połączyć zasoby dużych przedsiębiorstw z zaletami małych firm.

Współpraca z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP:  zgodnie z Regulaminem Rady Konsultacyjnej członkowie Zespołów po uprzednim zgłoszeniu mogą brać udział w  spotkaniach tematycznych zespołów roboczych Rady Przedsiębiorców.

Współpraca z Radą Naukową przy Rzeczniku MŚP: Jednym ze wspólnych celów i zadań Rady Konsultacyjnej oraz rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP jest budowanie partnerstwa uczelni i biznesu,  praca nad stworzeniem optymalnych warunków wspomagających współpracę obydwu środowisk, organizacja spotkań i dyskusji, podczas których obie strony przedstawią swoje oczekiwania i pomysły, oraz sposoby i narzędzia ich realizacji w celu osiągnięcia obopólnych korzyści.  Główne korzyści wynikające ze współpracy Przedsiębiorców skupionych w Radzie Konsultacyjnej z sektorem nauki to m.in. nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie potencjalnych nowych inwestorów, partnerów biznesowych oraz nowych rynków zbytu.

Współpraca z Przedstawicielem Biura Rzecznika MŚP w Brukseli – Od listopada 2019 roku w Brukseli Rzecznik ma swojego przedstawiciela i działa we współpracy z Business Science Poland (BSC), które ma być głosem polskiego biznesu i nauki w Brukseli.


Kalendarium wydarzeń

Rada Konsultacyjna Posiedzenia i Dokumenty

Małgorzata Podgórska-Paciorek
Koordynator
tel: 726 726 360
email: rada.konsultacyjna@rzecznikmsp.gov.pl