Rada Konsultacyjna przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą przedsiębiorcy skupieni w wojewódzkich Zespołach Konsultacyjnych

Główne zadania Rady Konsultacyjnej:
  • wspieranie Rzecznika wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze środowiskami przedsiębiorców
  • wymiana wiedzy i informacji o otoczeniu gospodarczym i działalności przedsiębiorstw, szczególnie z perspektywy lokalnej
  • wspieranie Rzecznika w opiniowaniu projektów aktów normatywnych, dotyczących interesów przedsiębiorców
  • opracowywanie i przyjmowanie stanowisk w zakresie spraw związanych z interesami przedsiębiorców oraz polityką gospodarczą państwa
  • inicjowanie współpracy między Rzecznikiem, środowiskami przedsiębiorców, organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi,
    samorządami prawniczymi, instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości
  • wspieranie Rzecznika w prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie dotyczącym podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej
  • inicjowanie współpracy i rozwój relacji między przedsiębiorcami w celu rozwoju przedsiębiorczości
  • inicjowanie i krzewienie działań mających na celu kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych w społeczeństwie


Członkowie Rady Konsultacyjnej mogą brać udział w pracach Zespołów Roboczych działających w Radzie Przedsiębiorców

Kontakt

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Koordynator: Mikołaj J. Kruczyński