I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców
Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy
3 grudnia 2019 r.


Aula Prof. Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Organizatorzy:
Biuro Rzecznika MŚP
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że połączenie potencjału naukowego oraz praktycznych doświadczeń Rzecznika MŚP, stworzy unikatowe wydarzenie, które na stałe wpisze się w dyskurs dotyczący szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Celem organizowanego wydarzenia, jest nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Proponowana przez nas debata skupiać się będzie zarówno na zagadnieniach systemowych, jak i określonych sferach kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontroli podatkowej, kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontroli związanej z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W związku z powyższym zachęcamy Państwa zarówno do czynnego, jak i biernego udziału w naszym przedsięwzięciu.

Z poważaniem,Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Patronaty

Patronat medialny


Informacje o Konferencji

Temat konferencji

Tematyka konferencji stanowi nawiązanie do zmian w obszarze prawa publicznego, w szczególności w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Przyjęcie powyższego aktu prawnego stanowiło kluczowy element reformy instytucjonalnej otoczenia biznesu, składającej się na pakiet zmian określanych mianem „Konstytucji Biznesu”. W rezultacie nowe przepisy doprowadziły do rewizji ram prawnych, które przez ponad dekadę wyznaczały standardy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze praktyczne znaczenie kontroli w bieżącej działalności MŚP organizatorzy uznali, że analiza tego zagadnienia jest aktualnie szczególnie ważna z punktu widzenia działalności przedsiębiorców. W rezultacie jako temat przewodni I Konferencji z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców” Komitet Organizacyjny wskazał instytucję kontroli w kontekście zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy. Zasadę tę należy obecnie traktować jako prawną gwarancję standardów wynikających z Konstytucji RP, w tym zasady praworządności, rzetelności i sprawności działania. Uzasadnione jest zatem podjęcie dyskusji w tym obszarze z udziałem przedstawicieli prawniczych środowisk i przedsiębiorców.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Przedsiębiorca

Udział w konferencji

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację
do dnia 1 grudnia 2019 r. poprzez formularz dostępny pod linkiem lub  poniżej.

Autorów publikacji i referatów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z Komitetem Organizacyjnym pod adresem konf.msp@amu.edu.pl.
Więcej informacji na temat publikacji pokonferencyjnej w zakładce Publikacja.

Za udział w Konferencji Radcowie Prawni oraz Adwokaci otrzymają punkty szkoleniowe
(w przypadku radców prawnych przewidzianych jest 5 punktów szkoleniowych).

Uczestnicy

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy

 • przedsiębiorców
 • pracowników naukowych,
 • przedstawicieli zawodów prawniczych,
 • przedstawicieli organów administracji publicznej,
 • doktorantów,
 • studentów,
 • koła naukowe,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Program

 

9:00-9:30 Rejestracja
9:30-9:50 Otwarcie konferencji

Uroczyste otwarcie konferencji przez:

Prorektora UAM – prof. UAM dr. hab. Marka Nawrockiego

oraz

Dziekana WPiA UAM – prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego

 

Słowo wstępne organizatorów

 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM
 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
9:50-10:45 Sesja plenarna
(Aula prof. Ziembińskiego)
Referaty wprowadzające:

1.      Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP

2.      Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM

Wystąpienia profesorskie:

1.      Zasada zaufania a proces legislacji podatkowej Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, Katedra Prawa Finansowego WPiA UAM

2.      Problem zgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę do przeprowadzania kontroli przez ZUS. – Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM)

3.      Kontrola w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – Prof.  UP
dr hab. Rafał Baum
(Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

przerwa kawowa (10:45-11:15)
11:15-12:30 Panel 1 – Kontrola podatkowa
(Aula prof. Ziembińskiego)
Temat przewodni: ”Karuzela vatowska”


Moderator:
Sylwester Marciniak (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Izba Finansowa NSA)

Prelegenci:

1.      dr Anna Zaręba – Faracik (Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP)

2.      Paweł Satkiewicz (doradca podatkowy w Biurze Rzecznika MŚP)

3.      Paweł Chrupek (radca prawny w Biurze Rzecznika MŚP)

4.      Michał Tymburski (radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Wolniewicz i Partnerzy z siedzibą w Warszawie)

5.      Agnieszka Szymankiewicz (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)

6.      Dariusz Strugliński (Naczelnik Wydziału Podatku od Towarów i Usług Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)

7.      Dariusz Skupień (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim)

przerwa kawowa (12:30-13:00)
13:00-14:15 Panel 2 – Kontrola związana z udzielaniem pomocy publicznej

(Aula prof. Ziembińskiego)

Temat przewodni: System kontroli w ramach dofinasowania z krajowych i regionalnych programów operacyjnych

 

Moderator: Prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska (Zakład Prawa Publicznego Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Prelegenci:

1.      Paweł Napierała (Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

  2.      Sylwia Wójcik (Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

3.      Tomasz Żłobicki (radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

4.      Kamila Orzechowska (Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

5.      dr Jacek Jaśkiewicz (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim)

6.      Łukasz Czekański (Doradca podatkowy w zespole prawa podatkowego w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa)

lunch (14:15-15:00)
15:00-16:15 Panel 3 – Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Aula prof. Ziembińskiego)
Temat przewodni: Kontrola w przypadkach pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

Moderator: Prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach (Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM)

Prelegenci:

1.      dr Izabela Hasińska (Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP)

2.      dr Marek Woch (radca Rzecznika MŚP)

3.      dr Robert Słabuszewski (Sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.)

4.      Konrad Słowiński (doradca podatkowy)

5.      Mirosław Drjański (Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu)

6.      Andrzej Mieszkowski (Kierownik Wydziału Kontroli Płatników Składek w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu)

16:15-16:30 Podsumowanie i uroczyste zamknięcie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji.


Panele Praktyczno-Eksperckie

Główną częścią Konferencji są panele praktyczno-eksperckie z udziałem z udziałem przedstawicieli organów, sędziów i praktyków. Będą podzielona na trzy części:

 1. kontrola podatkowa prowadzona w stosunku do przedsiębiorców;
 2. kontrola prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 3. wykorzystanie środków unijnych.

Panel Studencko-Doktorancki

Integralną częścią Konferencji będzie panel studencko-doktorancki. Celem tego wydarzenia jest stworzenie forum dla młodych naukowców.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz doktorów do przedstawiania abstraktów wystąpień związanych z głównym tematem na adres konf.msp@amu.edu.pl. Osoby, które są zainteresowane autorstwem publikacji w monografii pokonferencyjnej lub w czasopismach wydawanych przez UAM w Poznaniu zachęcamy również do przesyłania abstraktów publikacji.

Terminy:

10 listopada 2019 r. – termin nadsyłania abstraktów referatów. TERMIN WYDŁUŻONY DO 15 LISTOPADA.

15 listopada 2019 r. – informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu do panelu studencko-doktoranckiego

31 grudnia 2019 r. – termin nadsyłania gotowych publikacji do recenzji

I połowa 2020 – planowany termin wydania publikacji monograficznej lub w czasopiśmie punktowanym

Wymagania dla autorów:

 • Abstrakt referatu (publikacji) do 3000 znaków ze spacjami na temat związany z tematyką konferencji

Wygłoszenie referatu oraz wydanie publikacji jest bezpłatne, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do wygłoszenia i publikacji wyłącznie wybranych referatów (artykułów)

Program panelu

15:00-16:15 Panel studencko-doktorancki
(sala 3.3.)
Opiekunowie sesji:

·        dr Anna Trela (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM)

·        dr Jan Szuma (asesor WSA w Poznaniu)

·        dr Maria Grzymisławska-Cybulska (asesor WSA w Poznaniu)

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji.


Publikacja

Dla osób zainteresowanych publikacją, a w szczególności dla uczestników panelu studencko-doktoranckiego, oferujemy możliwość zamieszczenia artykułu w Czasopiśmie Adam Mickiewicz University Law Review (AMU Law Review), które jest ujęte w wykazie MNiSW z 2019 roku z notą 20 punktów.

Teksty ww. czasopiśmie publikowane są wyłącznie w języku angielskim, stąd też osoby zainteresowane publikacją w AMU Law Review prosimy o nadsyłanie abstraktów oraz gotowych tekstów w języku angielskim. W razie ewentualnego zainteresowania tłumaczeniem tekstu w języku polskim na język angielski prosimy o kontakt pod adresem konf.msp@amu.edu.pl

Więcej informacji na temat czasopisma znajdą Państwo na stronie internetowej:  http://ppuam.amu.edu.pl/


Informacje dla przedsiębiorców

Podczas konferencji będzie możliwość konsultacji ze specjalistami z Biura Rzecznika MŚP.

Ponadto, podczas konferencji przedsiębiorcy oraz pozostali uczestnicy Konferencji będą mogli skorzystać z konsultacji na następujących stoiskach eksperckich:

 • stoisko Izby Administracji Skarbowej, na którym będą udzielane informacje dotyczące m.in. Mechanizmu Podzielonej Płatności, Mikrorachunków oraz nowego JPK_VAT
 • stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • stoisko agencji Invest Region Leipzig GmbH z Niemiec, zajmującej się inwestycjami oraz zasiedlaniem na terenie miasta Lipska oraz jego regionu; na stoisku agencji przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się  z potencjalnymi możliwościami inwestycyjnymi w Regionie Lipska (Północnej Saksonii)

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować telefonicznie na numer Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu:  726 726 830, lub mailowo na adres konf.msp@amu.edu.pl.

Komitet Organizacyjny:

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr Anna Trela
Dr Izabela Hasińska
mec. Kamila Kowalewska
mec. Violetta Wabińska-Chmielewska
Mgr Mikołaj Maśliński
Mgr Magdalena Jacolik
Mgr Arkady Wenerski
Mgr Paula Gurazda
Mgr Anna StachowiakKlauzula informacyjna:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji Prawo dla przedsiębiorców.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a ich niepodanie uniemożliwi jego przyjęcie i rozpatrzenie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa administracyjnego, oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.