Rzecznik MŚP zaprasza do udziału w XXIX posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami w formie wideokonferencji. Posiedzenie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich po wcześniejszej rejestracji w formularzu poniżej.

12 kwietnia 2021 roku godz. 10:00

Możliwości uzyskania zwolnienia z opłat produktowych w związku z BDO

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Wielu przedsiębiorców z branży gastronomicznej oraz handlowej nie jest świadomych swoich obowiązków związanych z wprowadzanymi na rynek opakowaniami. Wprawdzie znaczna część z nich posiada wpis do BDO, to jednak niewielu rozlicza opłaty związane z opakowaniami oraz innymi produktami wprowadzanymi na rynek polski. W konsekwencji przedsiębiorcom tym grożą dotkliwe sankcje finansowe.

Wynika to z faktu, że wyżej wskazani przedsiębiorcy powinni nie tylko uzyskać wpis do BDO, ale także prowadzić odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, czy też innych produktów. Nierealizowanie tych obowiązków wiąże się natomiast z koniecznością uiszczenia opłat produktowych.

Obciążenia finansowe w tym zakresie mogą sięgać od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie. Przykładowo, dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w lutym 2021 r. firma cateringowa z województwa małopolskiego uniknęła zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami o łącznej wartości 18 592 zł (4 088,04 euro). Co istotne, wskazane opłaty dotyczyły zaledwie 3 lat działalności firmy (2017-2019). Wiele firm natomiast posiada zaległości w opłatach produktowych sięgające nawet setek tysięcy złotych.

Dostrzegając duży poziom dezinformacji w tym obszarze, Rzecznik MŚP organizuje spotkanie szkoleniowo-informacyjne, podczas którego przybliżone zostaną najważniejsze obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek polski. Co istotne, wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele urzędów marszałkowskich, którzy na co dzień zajmują się weryfikowaniem sprawozdań składanych przez przedsiębiorców oraz rozliczaniem opłat produktowych.

Plan spotkania:

 • Powitanie – Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (godz.10:00)
 • Prezentacja wprowadzająca – Mikołaj Maśliński, prawnik specjalizujący się w BDO, doktorant na WPiA UAM w Poznaniu (ok. 30 minut – 10:15-10:45)
  • BDO – najważniejsze informacje
  • Kim jest wprowadzający produkty w opakowaniach?
  • Co jest opakowaniem w świetle prawa?
  • Jakie obowiązki wiążą się z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach?
  • Jak uzyskać zwolnienie z opłat produktowych?
 • Działania Rzecznika MŚP w związku z opłatą opakowaniową i opakowaniami – dr Izabela Hasińska, Dyrektor Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu
 • wywiad prowadzony przez M. Maślińskiego z Jakubem Müllerem – inspektorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (ok. 45 minut – 10:45 – 11:30) – proponowane zagadnienia:
  • dlaczego sklep internetowy posiada status podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach?
  • czy małe punkty gastronomiczne i kawiarnie poniżej 500 m2 posiadają status podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek polski?
  • jakie podmioty posiadają status wprowadzających produkty w opakowaniach?
  • jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy w związku ze składanymi sprawozdaniami produktowymi?
  • czy przedsiębiorcy powinni uiścić opłaty produktowe za nierozliczone lata?
  • w jaki sposób przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za nierozliczone lata?
  • kto odpowiada za opakowania dostarczane sklepom internetowym przez firmy kurierskie (tzw. foliopaki)?
  • czy do wyliczenia wartości pomocy de minimis należy przyjąć dane za 2020 r. czy 2019 r.?
  • kto odpowiada za opakowania dostarczane w ramach tzw. dropshipingu?
 • Podsumowanie – Karol Wójcik, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami
 • Dyskusja (ok. 30 minut – 11:30-12:00).

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronwirusa spotkanie przebiegać będzie w formule online za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego:

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).