Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika MŚP organ wycofał skargę kasacyjną w sprawie przedsiębiorcy, złożoną do Naczelnego Sąd Administracyjnego

–  Coraz częściej organy skarbowe w sprawach z przedsiębiorcami rezygnują z możliwości wykorzystania wszystkich przewidzianych ustawą środków postępowania,  ze skargą kasacyjną włącznie, co świadczy o tym, że w otoczeniu prawnym  następują zmiany w duchu Konstytucji Biznesu. To żadna ujma dla urzędu, gdy wszczęte postępowanie kończy się na etapie rozstrzygnięcia na korzyść  przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, to nowa jakość w funkcjonowaniu organów skarbowych – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), lecz rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Organy podatkowe kwestionowały prawidłowość rozliczenia przez przedsiębiorcę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. W listopadzie 2013 r. wszczęły w stosunku do niego dochodzenie o przestępstwo skarbowe. W dniu 27 października 2014 r. organ pierwszej instancji wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2007 r., Będące przedmiotem skargi rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zapadło 10  października 2016 r.

WSA w Warszawie w korzystnym dla przedsiębiorcy wyroku wskazał, że zaskarżona decyzja, jak również poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, zostały wydane po upływie 5-letniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (upływał on z końcem 2013 r.), a organy instrumentalnie wykorzystały przepis pozwalający na zawieszenie biegu terminu przedawnienia z przyczyny wymienionej w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W konsekwencji, w ocenie WSA, w związku z instrumentalnym wykorzystaniem prawa przez organy podatkowe, nie było przesłanek prawnych do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wnosząc o utrzymanie wyroku WSA w mocy.   Argumentował, że ocena zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego  mieści się w zakresie sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej. Konsekwencją zaś uznania przez sąd administracyjny instrumentalnego wykorzystania przez organy podatkowe przepisów o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe jest uznanie, że nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Po otrzymaniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wycofał skargę kasacyjną.

– Sprawa zakończyła się pomyślnie dla przedsiębiorcy. I dobrze się stało, że organ skarbowy – mając ku temu możliwości formalne – nie chciał jej dalej ciągnąć. Żeby jednak takie postępowanie mogło stać się normą, jako Rzecznik MŚP wystąpiłem z pomysłem powołania rady odwoławczej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców przy Ministerstwie Finansów, która byłaby uprawniona do rekomendowania zamknięcia postępowania w sprawie na decyzji tej instancji, która wyda decyzję pozytywną dla przedsiębiorcy. A to m.in. po to, żeby urzędnicy nie obawiali się,  że gdy kierują się zasadą domniemania uczciwości, spotka ich zarzut braku staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych – komentuje Adam Abramowicz.