Po przedstawieniu przez Rzecznika MŚP uwag do rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów deklaruje uwzględnienie korzystnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP rozwiązań

W dniu 29 lipca 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC45) oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC46). Pismem z dnia 9 października 2020 r., w oparciu o postulaty zgłoszone przez Członków Zespołu ds. Telekomunikacji działającego przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP przekazał opinię do tych projektów.

W odpowiedzi, pismem z dnia 26 października 2020 r. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Zagórski zapewnił o chęci realizacji postulatów zgłoszonych przez Rzecznika MŚP. Należą do nich:

  1. Zachowanie uprawnienia tzw. dostępu fizycznego, czyli wejścia na teren nieruchomości, poprzez rezygnację z wcześniej projektowanego wymogu zapewnienia takiego dostępu jedynie w wypadku świadczenia „usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”. Projektowana wcześniej regulacja mogła pozbawić tego istotnego uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących inne usługi telekomunikacyjne, takie jak rozprowadzanie i rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych albo świadczących usługi telefoniczne.
  2. Stworzenie nowego systemu do inwentaryzacji infrastruktury i usług. Zostanie on oparty o system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Jak zapewniono, nowy system ma wprowadzać ułatwienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez możliwość dodawania nowych danych do wprowadzonych we wcześniejszych okresach przy zapewnieniu walidacji wprowadzanych danych i możliwości łatwej ich edycji. Powyższe wychodzi naprzeciw od lat zgłaszanemu postulatowi firm MŚP zmniejszenia pracochłonności i kosztów związanych z inwentaryzacją infrastruktury i usług.
  3. Wydłużenie terminu dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dostosowanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Planowane jest odstąpienie od skracania już zawartych umów przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązania pozwalającego na zawarcie umowy dłuższej niż 24 miesiące tylko do dnia ogłoszenia ustawy.
  4. Kwestia vacatio legis jest obecnie przedmiotem analizy, tak aby uwzględnić w miarę możliwości zgłaszane przez przedsiębiorców postulaty.

Poniżej pełny tekst odpowiedzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: