Po postulatach Rzecznika MŚP – MKiŚ pracuje nad umożliwieniem składania zażaleń na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wychodzi naprzeciw postulatom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczącym umożliwienia złożenia zażalenia na postanowienia Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

W piśmie z 7 grudnia 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC43), w której wskazał między innymi na utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, zgłaszane przez przedstawicieli przedsiębiorców, polegające na braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska lub postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przez przedsiębiorcę starającego się o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie. Brak możliwości złożenia zażalenia na powyższe postanowienia byłby szczególnie dotkliwy podczas postępowań o zmianę posiadanego zezwolenia lub pozwolenia, kiedy negatywne postanowienie mogło oznaczać konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.

Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, zgłoszonych przez Rzecznika MŚP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163). Przewidują one, między innymi, umożliwienie złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej do organu wyższej instancji.