Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS zwolnił przedsiębiorcę z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

Na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, woj. wielkopolskie, w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją odmawiającą prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od marca do maja 2020 r.

W świetle stanowiska ZUS skoro we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek przedsiębiorca zaznaczył, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość niepokrytych strat spółki przewyższała 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, to nie przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

W piśmie interwencyjnym skierowanym do ZUS Rzecznik MŚP wyraził pogląd, iż na podstawie samej tylko treści wniosku organ bezpodstawnie przyjął, że spółka znajdowała się w trudnej sytuacji. Zdaniem Rzecznika MŚP organ powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji finansowej spółki na dzień udzielenia pomocy.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przedsiębiorca został zwolniony z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r.