Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

ZUS

Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania po siedmiu latach wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru i opłacania składek na ubezpieczenie.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję, w której stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii, w okresie od kwietnia 2013 roku do czerwca 2013 roku wynosiła około 2,2 tysięcy złotych – tj. ok. czterokrotnie mniej od kwoty, jaką wówczas płatniczka ZUS sama zadeklarowała. W uzasadnieniu decyzji poinformowano, że wobec kolejnego ,,roszczenia” przedsiębiorcy o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego – tj. o wypłatę zasiłku macierzyńskiego i chorobowego, Zakład wszczął postępowanie wyjaśniające, w sprawie zasadności i możliwości deklarowania przez przedsiębiorcę wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w w/wym. okresie.

ZUS wskazał ponadto, że z  uzyskanych informacji wynika, że w 2013 roku przedsiębiorca nie osiągnął wyników finansowych, umożliwiających i uzasadniających podnoszenie deklarowanych wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co – zdaniem Zakładu – wskazuje na to, iż ,,motywem deklarowania wysokich podstaw wymiaru i opłacania składek w niekoniecznej i ekonomicznie nieuzasadnionej wysokości w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów i dochodów było uzyskiwanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń”.

Przedsiębiorca odwołała się od tej decyzji, podnosząc, że już wcześniej   była poddana przez ZUS kontroli, która to nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a jej zakres rzeczowy był zbieżny z obecnym postępowaniem, zakończonym decyzją ZUS, w której obniżono podstawę wymiaru składek. Jednocześnie, zwróciła się o pomoc do Rzecznika MŚP.

W dniu 22 kwietnia 2020 r., w piśmie do ZUS Oddział w Lublinie, Biuro Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu poparło fizjoterapeutkę, wnosząc o uchylenie decyzji ZUS bądź o jej zmianę – wobec braku przesłanek prawnych do zakwestionowania deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek.

Cztery dni później zainteresowana poinformowała Rzecznika o pozytywnym załatwieniu sprawy i podziękowała za ,,nieocenione wsparcie oraz za aktywność w mojej sprawie”.

Oficjalna informacja z ZUS Oddział w Lublinie o umorzeniu postępowania wobec przedsiębiorcy jako bezprzedmiotowego, a tym samym o nienadaniu biegu odwołaniu fizjoterapeutki do sądu powszechnego, wpłynęła do Biura Rzecznika 14 maja br.