Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS wskazał prawidłową wysokość składki zdrowotnej, do której uiszczania zobowiązany jest przedsiębiorca

Przedsiębiorca, w którego imieniu interweniował w ZUS Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku, jest osobą fizyczną i od lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, podlegając wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Źródłem jego sporu z ZUS było uznanie przez organ rentowy, że uzyskuje on przychody z kilku rodzajów działalności i z tego tytułu winien jest opłacać składki zdrowotne w zwielokrotnionej wysokości. Nie pomagały tłumaczenia, że prowadzi tylko jedną firmę, a rozszerzanie jej nazwy o określenia wskazujące na profil działalności było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego, które przewidują, iż nazwę firmy osoby fizycznej stanowi jej imię i nazwisko, możliwe jest również dodanie do nazwy firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie przez przedsiębiorcę obranych.

Sam fakt posługiwania się tak rozbudowaną nazwą firmy był dla organu rentowego dostatecznym powodem, żeby uznać, że zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedsiębiorca winien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdego z czterech rodzajów prowadzonej działalności. W ślad zaś za taką decyzją, ZUS wydał kolejne, w tym m.in. decyzję określającą wysokość zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu nieuiszczania składek w wysokości wskazywanej przez organ.

W ramach interwencji, podjętej na wniosek przedsiębiorcy, Biuro Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Gdańsku wskazało w piśmie do ZUS, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatem okoliczność, że w nazwie firmy dodawał do imienia i nazwisko nawet po kilka określeń wskazujących na jej profil w żadnym przypadku nie powoduje, że wykonuje on kilka działalności gospodarczych. W świetle przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jedna osoba fizyczna może prowadzić jedną działalność gospodarczą. Oczywiście, nie wyklucza to prowadzenia przez osobę fizyczną działalności w formie np. kilku spółek, jednakże jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może prowadzić tylko jedną taką działalność i dokonać tylko jednego wpisu do CEIDG.

Odnosząc się do pisma Rzecznika, ZUS uznał przedstawioną w nim argumentację, uchylił decyzję określającą wysokość zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu składek zdrowotnych oraz skorygował dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorcy, w których wskazał prawidłową (pojedynczą) wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.