Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umorzył – jako bezprzedmiotowe – postępowanie w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek.

Decyzją z dnia 24 stycznia 2020 r. ZUS Oddział w Lublinie obniżył przedsiębiorcy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące 10-12/2017 r., 01/2018 r. i 10/2019 r., wskazując, że jej działania była ukierunkowane tylko na uzyskanie przychodu ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W ocenie organu, ubezpieczona nie osiągała przychodu z działalności gospodarczej, który uzasadniałby podwyższenie podstawy wymiaru składki. W ślad za tym, decyzją z dnia 20 lutego 2020 r., Zakład obniżył do 2.207, 13 zł podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków i tym samym zobowiązał ubezpieczoną do zwrotu 118.742,14 zł. Wysokość kwoty do zwrotu została ustalona jako różnica między kwotą zasiłków wypłaconych przedsiębiorcy a kwotą zasiłków uznanych przez ZUS jako należne. Od takiej decyzji ubezpieczona odwołała się do sądu i równolegle – złożyła wniosek o interwencję do Rzecznika MŚP.

W stanowisku do ZUS Rzecznik wskazał, że obecnie brak jest rozwiązań prawnych, które dawałyby organom rentowym możliwość weryfikowania wysokości zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem organ nie może uchylać się od obowiązku wypłaty świadczenia w wysokości określonej przepisami, jeżeli określająca tę wysokość podstawa wymiaru spełnia warunki ustawowe.

W ocenie Rzecznika Zakład w kolejnym postępowaniu bezpodstawnie też ustalił podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w pomniejszonej wysokości, albowiem decyzja organu w tym przedmiocie została wydana w oparciu o nieprawomocną decyzję ZUS, obniżającą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wydając decyzję ustalającą podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz zobowiązującą do zwrotu rzekomo nienależnie pobranych świadczeń, Zakład naruszył art. 130 k.p.a. oraz art. 84 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Przede wszystkim organ winien był czekać na uprawomocnienie decyzji obniżającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, dopiero potem mógł ewentualnie wykazać, iż prowadząca działalność gospodarczą miała prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego w innej wysokości – wyjaśniła r.pr. Agnieszka Majewska – pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Po interwencji Rzecznika MŚP, w dniu 18 marca 2020 r. ZUS Odział w Lublinie uchylił w całości decyzję z dnia 24 stycznia 2020 r. o obniżeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorcy za miesiące 10-12/2017 r., 01/2018 r. i 10/2019 r. Ostatecznie, decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. organ uchylił również decyzję z dnia 20 lutego 2020 r. i stwierdził brak zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS w kwocie 118.742,14 zł oraz ustalił podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 8.031,53 zł.