Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS Oddział w Gdańsku zaniechał ponownej kontroli u przedsiębiorcy w sytuacji, gdy wcześniej umorzył postępowanie wszczęte w tym samym zakresie

ZUS

Ponowna kontrola jest niedopuszczalna prawem. Po zakończeniu kontroli u przedsiębiorcy ten sam urząd nie ma prawa wszczynać jej ponownie w tym samym przedmiocie za ten sam okres. Rolą zaś urzędu Rzecznika MŚP jest ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed działaniami urzędników, ignorujących zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W styczniu 2020 r. ZUS Oddział w Gdańsku wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie wyjaśniające w przedmiocie zadeklarowanej przez niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ jednak zakres kontroli dotyczył sprawy już rozstrzygniętej przez ten sam organ decyzją umarzającą, przedsiębiorca poprosił o interwencję Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Rzecznik – mając na uwadze fakt, iż w uzasadnieniu decyzji z czerwca 2019 r. organ rentowy rzeczywiście podkreślił, że nie kwestionuje zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, potwierdzając zarazem, że prowadzi on pozarolniczą działalność gospodarczą od 17 maja 2013 r. – wskazał w stanowisku do ZUS, że wszczynanie kontroli u przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie i za ten sam okres narusza nie tylko art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców, ale również art. 12 tej ustawy, który obliguje organy administracji państwowej do prowadzenia postępowań w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej.

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył prowadzone postępowanie wskazując, że powtórne wdrożenie postępowania wyjaśniającego nie miało uzasadnienia. Ponadto, w następstwie takiej decyzji, zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia realizacji tego świadczenia.

– Nie można mówić o prowadzeniu postępowania w sposób budzący zaufanie w sytuacji, gdy organ, pomimo wydania decyzji stwierdzającej prawidłowość zadeklarowanych składek przez przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne za okres październik – listopad 2015 r., ponownie wszczyna postępowanie w tej samej sprawie i jako jego cel wskazuje ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – komentuje Adam Abramowicz.