Po interwencji Rzecznika MŚP gminy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami

Skuteczne interwencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ochroniły prawo przedsiębiorców do korzystania z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów. Dzięki temu zostanie zachowana konkurencja na rynku i firmy będą mogły korzystać z oferty dedykowanej dla nich, a nie rozwiązań narzuconych przez gminy.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Środowiska, zwrócił się z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek Rzecznika miał na celu przywrócenie wolnego rynku w zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to przede wszystkim nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniowało w tej sprawie również w kwietniu w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz w czerwcu, po skierowaniu projekty ustawy do Sejmu, na każdym etapie podkreślając wagę wnioskowanych zmian dla przedsiębiorców. Celem tych działań było zapobieżenie dalszej monopolizacji rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostawienie wolnej konkurencji na jego fragmencie, jakim są nieruchomości niezamieszkałe, pozwoli przetrwać wielu małym przedsiębiorcom.

W przekazanej do podpisu Prezydenta, uchwalonej przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zawarto przepis, zgodnie z którym gminy nie będą miały możliwości narzucania właścicielom niezamieszkałych nieruchomości uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami – gminy nadal będą mogły organizować te systemy, ale udział w nich będzie wymagał zgody.

– Dzięki skutecznej pracy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów, które są dedykowane dla firm, a także zostaną ochronieni przed negatywnymi skutkami braku konkurencji na rynku odbioru odpadów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.