PGW Wody Polskie reagują na apel Rzecznika dotyczący kwalifikacji usług melioracyjnych

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Poznaniu zwrócił się przedsiębiorca wskazując, iż podmioty zamawiające w procedurze zamówień publicznych bardzo często odmiennie klasyfikują te same lub podobne usługi melioracyjne dla celów naliczenia właściwej stawki podatku VAT. Jednocześnie przystępujący do przetargu zobowiązani są do wskazania stosowanej stawki tego podatku w swoich ofertach. Jak sygnalizował przedsiębiorca, z uwagi na niejednolitą praktykę, stosowaną w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Wód Polskich, często już samo określenie w ofercie 8 proc. bądź 23 proc. VAT przesądza o odrzuceniu firmy z postępowania przetargowego.

Z tego względu Rzecznik MŚP – korzystając z kompetencji określonej w art. 9 ust. 1 pkt 10 oraz w art. 11 ust. 1 Ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – zwrócił się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z oceną problemu wraz z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców.

Według Rzecznika, brak jednolitych standardów postępowania w zakresie tożsamych usług, może stanowić istotną barierę utrudniającą wykonywanie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi, nadesłanej 25 maja br. na adres Oddziału Terenowego w Poznaniu, PGW Wody Polskie informują Rzecznika MŚP o wystąpieniu do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji w zakresie stawek dot. kwalifikacji podatkowej usług melioracyjnych. Dodatkowo w informacji wskazano, że zdaniem PGW Wody Polskie, przetargami obejmowane są usługi kompleksowe, opodatkowane stawką 8 %.

– Na tym etapie mogę wyrazić zadowolenie, że sygnały Rzecznika MŚP o barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarcze, wywołują pożądaną reakcję podmiotów, realizujących zadania publiczne – komentuje Adam Abramowicz.