06.12.2021

NSA skierował do ponownego rozpatrzenia sprawę przedsiębiorcy, któremu urzędnicy w sposób instrumentalny zawiesili bieg przedawnienia.

Na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik wstąpił do postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oddalającego skargę przedsiębiorcy na decyzję określającą wysokość zobowiązań w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r. wydaną po upływie terminu przedawnienia tych zobowiązań.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 r. sygn. akt I FSK 1374/17 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. NSA uznał, iż w postępowaniu przed WSA nie zostały w sposób wyczerpujący wyjaśnione okoliczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązań podatkowych. W ustnym uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że w pierwszej kolejności Sąd pierwszej instancji powinien przeanalizować argumentację stron oraz dowody złożone przez strony w toku postępowania sądowoaministracyjnego i w kontekście uchwały z dnia 25 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21) ocenić, jakimi względami kierował się organ wszczynając postępowanie karne – skarbowe w tej sprawie.

To pierwsze rozstrzygnięcie wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie prowadzonej z udziałem Rzecznika MŚP wskazujące na konieczność respektowania przez wojewódzkie sądy administracyjne tez z uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 roku sygn. akt I FPS 1/21.

To cieszy, bowiem na obecną chwilę do Biura Rzecznika jeszcze wpływają wnioski przedsiębiorców wobec których organy podatkowe w sposób instrumentalny wykorzystały instytucję wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Utrwalenie korzystnej dla przedsiębiorców linii orzeczniczej powinno doprowadzić do znaczącego zmniejszenia skali problemu – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.