NSA, po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, uchylił niekorzystny dla organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania

Objaśnienia prawne

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się organizacja zrzeszająca małych i średnich przedsiębiorców z branży komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczyła skargi tej organizacji na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą stwierdzenia nieważności innej decyzji.

Początkowo WSA rozpoznał skargę merytorycznie i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Wyrok ten następie został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W dalszej kolejności, po ponownym rozpoznaniu skargi, WSA w kolejnym wyroku zakwestionował legitymację organizacji do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego w omawianej sprawie, mimo że żaden z podmiotów biorących udział w tym postępowaniu na wcześniejszych jego etapach, ani tym bardziej Naczelny Sąd Administracyjny uchylając pierwszy wyrok WSA, nie kwestionowali prawa organizacji do wniesienia skargi.

Naczelny sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r., przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i po jego interwencji, uchylił wskazany powyżej, krzywdzący dla organizacji wyrok, w którym odmówiono jej prawa do wystąpienia za skargą. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia jakie podano podczas ogłoszenia tego wyroku wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stosownie do którego, zaskarżony wyrok WSA naruszył chronione art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo organizacji do sądu obejmujące prawo do uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Komentarz r.pr. Anny Zaręby-Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Rzecznik postanowił wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców. Po analizie sprawy pojawiła się konkluzja, iż prawdopodobnie zostało naruszone prawo strony do sądu, a WSA nie zastosował się do wytycznych jakie zostały udzielone przez NSA. Rzecznik wystąpił z pismem wskazującym na najważniejsze uchybienia oraz wziął udział w rozprawie. Interwencja okazała się skuteczna, a NSA uchylił wadliwe rozstrzygnięcie.