Niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie skargi Rzecznika dotyczącej kary pieniężnej

Objaśnienia prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił podnoszonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentów i oddalił jego skargę w sprawie kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oddział Terenowy w Białymstoku Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wniósł skargę do WSA w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymującą w mocy decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „uzse”).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca w swoim niewielkim (35 m2 powierzchni) sklepie nie umieścił, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust. 4 uzse, informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 uzse. Należy przy tym nadmienić, iż przedsiębiorca umieścił w sklepie informacje w zakresie wyłącznie art. 37 ust. 1-2 uzse. Nie umieścił natomiast, znajdującej się w ust. 3 powyższego artykułu, informacji o zobowiązaniu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni wynoszącej co najmniej 400 m2, w zakresie nieodpłatnego przyjęcia w sklepie lub jego bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Błąd przedsiębiorcy w tym względzie powodowany był mylnym przekonaniem, iż skoro informacja ta nie ma zastosowania do jego przypadku, to nie ma obowiązku jej umieszczania.

W wyniku przeprowadzonego po kontroli postępowania administracyjnego organ I instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 5000 zł. W następstwie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ II instancji utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy. Skarga Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opierała się m.in. na zarzutach naruszenia art. 12 i art. 15 Prawa przedsiębiorców. To jest zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej oraz zasady udzielania przedsiębiorcy informacji przez organ w zakresie swojej właściwości.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i oddalił skargę.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby – Faracik, Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Parafrazując znany cytat, to jedna z przegranych bitew, ale dalecy jesteśmy od przegrania wojny o praktyczne wdrożenie Konstytucji Biznesu. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i najprawdopodobniej w sprawie ostatecznie wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny. Filozofia prezentowana przez Rzecznika MŚP zakłada, że każdy z przedsiębiorców ma prawo do popełniania błędów, zaś rolą urzędników jest służenie przedsiębiorcom pomocą w unikaniu tych błędów. W niniejszej sprawie drobne uchybienie formalne skutkowało nałożeniem wysokiej kary na przedsiębiorcę. Choć przepisy dopuszczały nałożenie takiej kary pieniężnej stoimy na stanowisku, iż umożliwiały również pomoc przedsiębiorcy w prawidłowej realizacji swoich obowiązków i jednoczesne nie wszczynanie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę.