Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa czasowa ewidencja w formie papierowej lub formie elektronicznej poza BDO

31 grudnia 2019 r. do Sejmu RP został wniesiony Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawicielem wnioskodawców jest Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Zmiana ma umożliwić przez okres 6 miesięcy od dnia planowego wejścia w życie przepisów, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.