Na skutek interwencji Rzecznika MŚP polscy producenci przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi utrzymają silną pozycję na rodzimym rynku

Dyskusja przedsiębiorcy

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne, zakładająca, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2021 r. będzie wyposażać w drodze przetargu podmioty korzystające z usług wodnych dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych i wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych w przyrządy umożliwiające pomiar poboru wody i ilości wprowadzanych ścieków. Przyrządy te miały być objęte prawną kontrolą metrologiczną, tzn. posiadać parametry i certyfikaty wskazane przez Główny Urząd Miar.

Polscy producenci rzeczonych przyrządów pomiarowych obawiali się, że nie zdążą do 1 stycznia 2021 r. uzyskać dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Głównego Urzędu Miar, tym bardziej, że do tej pory nie wydano kilku rozporządzeń umożliwiających wprowadzenie prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów. Ponadto Główny Urząd Miar oszacował, że koszty przygotowania odpowiedniej infrastruktury metrologicznej wyniosą nie mniej niż 80 mln zł (co kilkukrotnie przewyższa roczny budżet GUM na inwestycje), a minimalny czas jej pełnego przygotowania to około 4-6 lat.

Mając na uwadze powyższe, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 15 lipca 2019 r. zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czy postulat rezygnacji z objęcia prawną kontrolą metrologiczną przyrządów, o których mowa w art. 303 ust. 3 Prawa wodnego spotkał się z odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W odpowiedzi z 24 lipca 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że pismem z 16 lipca 2019 r. Pani Minister Jadwiga Emilewicz wystąpiła do Pana Jacka Sasina, Wicepremiera i Przewodniczącego SKRM z wnioskiem o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie ww. sprawy podczas jednego z najbliższych posiedzeń SKRM.

W rezultacie 8 sierpnia 2019 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgłoszono i przyjęto poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi zarekomendowano Sejmowi uchylenie art. 303 ust. 3 oraz wydłużenie terminu wejścia w życie wymogu stosowania przyrządów pomiarowych, o którym mowa w art. 36, do dnia 1 stycznia 2027 r.

Na posiedzeniu 11 września 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zgodnie z powyższymi rekomendacjami Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.