Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

Opinia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyrażona na etapie opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw doprowadziła do doprecyzowania przepisów w zakresie budowy różnego rodzaju automatów.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 11 kwietnia 2019 r. skierowanym do Sekretarza Stanu Artura Sobonia, przekazał opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której zaapelował o uregulowanie i doprecyzowanie kwestii budowy paczkomatów, bankomatów czy biletomatów, szczególnie w kontekście orzeczenia WSA w Łodzi z 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, wskazującego, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia pewności prawa Rzecznik MŚP zaproponował, aby ze zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę zwolnić inwestorów planujących budowę nie tylko bankomatów, wpłatomatów czy automatów sprzedających, ale także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług.

Opinia Rzecznika MŚP spotkała się z aprobatą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które uwzględniło proponowane zmiany w projekcie ustawy. Projekt z powyższymi zmianami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r.