Ministerstwo Finansów po raz kolejny przesuwa termin wejścia w życie instalowania kas rejestrujących w myjniach samoobsługowych – nowy termin 1 lutego 2023 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie myjni samoobsługowych będą mieli więcej czasu na dostosowanie swoich urządzeń do nowych regulacji związanych z ewidencją sprzedaży. Postulat ten był przedmiotem wielokrotnych interwencji i innych działań podejmowanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza wspólnie z przedsiębiorcami. Rzecznik MŚP w dniu 10 grudnia 2021 r. przekazał do Ministra Finansów krytyczną opinię na temat projektowanych zmian ws. fiskalizacji myjni. Do Rzecznika wpłynęły setki wniosków zarówno od indywidualnych przedsiębiorców, jak i ich organizacji z prośbą o interwencję w tej sprawie. Postulaty nie kwestionowały samego obowiązku ewidencji sprzedaży, co termin wejścia w życie omawianych regulacji – w szczególności podnoszono, iż termin ten jest zbyt krótki ze względu na brak gotowych rozwiązań, różnorodność funkcjonujących urządzeń, koszty oraz faktyczne możliwości instalacji przez dostawców odpowiedniego sprzętu i aplikacji służących do ewidencji sprzedaży w urządzeniach pracujących w relatywnie trudnych warunkach fizycznych.

Dnia 6 maja 2022 r. zorganizowano posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Paliw działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP[1], którego przedmiotem była prezentacja i omówienie argumentów przedsiębiorców oraz poznanie stanowiska organu w tej sprawie. W nawiązaniu do tego wydarzenia dnia 6 maja 2022 r. skierowano do Ministra Finansów pismo zawierające najważniejsze postulaty przedsiębiorców, w tym przede wszystkim wniosek o zmianę (wydłużenie) terminu wejścia w życie proponowanych zmian.

Na skutek wspólnego wysiłku podjętego przez Rzecznika MŚP oraz przedsiębiorców termin wejścia w życie projektowanych przepisów przesunięto z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r., natomiast dzięki dalszym staraniom i merytorycznej argumentacji, termin ten przesunięto po raz kolejny.

14 września 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów: 617 – dalej jako „Projekt”). Projekt dotyczy zmiany terminu wejścia w życie regulacji skutkujących obligatoryjną ewidencją sprzedaży dokonywanej przy pomocy urządzeń służących do samodzielnego mycia i czyszczenia pojazdów i podobnych usług.

Nowym terminem wejścia w życie omawianego obowiązku ewidencji sprzedaży jest 1 lutego 2023 r.

Instalowanie przy każdym stanowisku myjni kasy fiskalnej jest nieracjonalne: trudne technicznie i kosztowne. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz będzie wnosił do Ministra Finansów o rozważenie zmiany sposobu uszczelniania płacenia podatku od myjni samochodowych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem opodatkowania myjni samoobsługowych byłoby, zamiast instalowania kas rejestrujących, wprowadzenie opłaty od ilości zużytej wody poprzez odczyty z wodomierzy lub, jako alternatywa wybierana przez przedsiębiorcę, podatek ryczałtowy od stanowiska skalkulowany według liczby samochodów zarejestrowanych w powiecie, w którym znajduje się myjnia.

 

[1] Zapis posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=L0mmgyQd2-8