Ministerstwo Finansów bada wskazania i możliwości zmian przepisów w zakresie oznaczenia ,,TP” (jedno z oznaczeń grup towarów i usług – GTU) w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT z deklaracją

Pismem z 23 października 2020 r., znak: WPL.685.2020.DL, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z głosami przedsiębiorców wskazującymi na problemy dotyczące obowiązku zawierania oznaczeń grup towarowo-usługowych (GTU) w części ewidencyjnej deklaracji podatkowej (plik JPK_V7), który to wymóg został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska wobec kilku zagadnień problemowych.

Rzecznik MŚP w przywołanym wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność wykonywania czasochłonnych czynności przez księgowych podczas realizacji przedmiotowego obowiązku oraz wskazał, że pożądanym rozwiązaniem sytuacji mogłaby być możliwość wpisywania kodów GTU i symboli CN przez producentów czy importerów na fakturze.

Ponadto Rzecznik MŚP podkreślił, że bardzo uciążliwym wymogiem jest także konieczność umieszczania oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, co częstokroć sprowadza się do zweryfikowania kwestii powiązań kapitałowych i osobowych (np. stopnia pokrewieństwa pomiędzy kontrahentami).

W odpowiedzi z 24 listopada 2020 r., znak: DPAT1.0723.221.2020, Ministerstwo Finansów poinformowało, że propozycja wprowadzenia obowiązku podawania przez producentów lub importerów na fakturze kodów oznaczeń GTU oraz symboli nomenklatury scalonej CN nie może być zrealizowana z uwagi na to, że takiej możliwości nie przewidują przepisy unijne, z którymi ustawa o VAT jest ściśle zharmonizowana.

W odniesieniu zaś do ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie stosowania w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia „TP” w kontekście transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, Ministerstwo Finansów wskazało, że trwają analizy możliwości zmian przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w tym w odniesieniu do oznaczenia „TP”.