Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej

Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej. Kilka dni wcześniej Rzecznik MŚP apelował w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw.

 Niepokój przedsiębiorców z branży odpadowej związany był z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), nakładającym na nich obowiązek złożenia do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przedsiębiorcy podnosili, że w przypadku podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Mając to na uwadze, Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków, Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień, co czyniłoby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Powyższy apel Rzecznika MŚP znalazł również poparcie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Klimatu. W dniu 24 lutego 2020 r. Minister Klimatu wydał bowiem objaśnienia prawne dotyczące stosowania art. 14 ust. 4 i art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi: „Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wydanych przez Ministra Klimatu objaśnień prawnych: