Prawo daninowe było najdynamiczniej zmieniającą się dziedziną w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Kolejne nowelizacje przepisów, w tym tzw. Polski Ład 2022, który obok przepisów podatkowych zmienił także zasady ustalania składki zdrowotnej, pozostawiły przedsiębiorców z wieloma pytaniami.

Dodatkowo od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie, jako obligatoryjny, Krajowy system e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Zmiana ta wiązała się będzie z koniecznością wprowadzenia istotnych modyfikacji w systemach finansowo księgowych, jak i zmiany metodologii zakresie prowadzenia rozliczeń VAT.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tytuł konferencji to: Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość. Odbędzie się w dniach 6 -7 marca 2023 r. w Białej Podlaskiej.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych.

Tematyka wystąpień będzie dotyczyła między innymi:

  • koncepcji „wspólnika iluzorycznego” w spółce z o.o. na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych;
  • przesłanki ogólnej (funkcjonalnej) wniesienia skargi nadzwyczajnej;
  • rozliczania za rok 2022 danin publicznych w zakresie PIT i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wprowadzenia krajowego systemu e-faktur (KSEF);
  • tzw. dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

Organizatorzy: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Patronaty: Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji.

 

Agenda

Konferencja Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość

6 – 7 marca 2023 r., Biała Podlaska

Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska – aula 142 R.
Bankiet odbędzie się w Hotelu Polonia ul. Hotelowa 5, Grabanów 21-500 Biała Podlaska.

Składy poszczególnych paneli mogą ulec zmianie.

Dzień pierwszy (poniedziałek) – 6 marca 2023 r.

Godziny

Przedmiot

Osoba prowadząca

Sesja I – Ubezpieczenia społeczne

10:30 – 10:45

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk,

Rektor Akademii Bialskiej

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

10:45 – 11:30

Wspólnik iluzoryczny – wykład

prof. dr hab. Marcin Wiącek,

Rzecznik Praw Obywatelskich

11:30 – 12:00

Przedsiębiorstwo przedsiębiorcze -wykład

prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej

12:00 – 12:30

przerwa na kawę

12:30 – 12:45

Dobrowolny ZUS – wprowadzenie

dr Marek Woch, Biuro Rzecznika MŚP

12:45 – 13:45

Dobrowolny ZUS – dyskusja panelowa

prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Robert Gwiazdowski,
Uczelnia Łazarskiego

dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny Sp. z o.o.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, Biuro Rzecznika MŚP

Moderator: Grzegorz Piątkowski, Biuro Rzecznika MŚP

13:45 – 14:15

Problematyka postępowań ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą

r.pr. Agnieszka Majewska, Biuro Rzecznika MŚP

adw. dr Izabela Hasińska, Biuro Rzecznika MŚP

14:15 – 14:45

przerwa na obiad

Sesja II – System podatkowy

14:45 – 15:15

Ekonomia systemu podatkowego – wykład

prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15:15 – 16:15

Polski Ład i co dalej? – kierunki zmian systemu podatkowego pożądane
z punktu widzenia sektora MŚP – panel członków Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP

prof. dr hab. Adam Mariański, Uczelnia Łazarskiego

prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Paweł Kossecki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

prof. dr hab. Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

dr Magdalena Zwolińska-Ligaj, Akademia Bialska Nauk Stosowanych

Moderator: Mikołaj Kruczyński, Biuro Rzecznika MŚP

19:00 – 00:00

Bankiet konferencyjny

 

Dzień drugi (wtorek) – 7 marca 2023 r.

Godziny

Przedmiot

Osoba prowadząca

10:00 – 10:45

Przesłanka ogólna wniesienia skargi nadzwyczajnej w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego

dr hab. Aleksander Stępkowski, Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sesja III – Podatek VAT – nowe rozwiązania

10:45 – 11:45

Założenia Krajowego systemu e-faktur – wykład

Krzysztof Rogowski,

Ministerstwo Finansów

11:45 – 12:45

Założenia Krajowego systemu e-faktur – perspektywa doradcy podatkowego – panel dyskusyjny

r. pr. dor. pod. Paweł Chrupek, Biuro Rzecznika MŚP

dor. pod. Zdzisław Modzelewski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych

dor. pod. Grzegorz Jarosiewicz, Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krzysztof Rogowski, Ministerstwo Finansów

Moderator: Mateusz Wasilewski, Biuro Rzecznika MŚP

12:45 – 13:15

przerwa na kawę

Sesja IV – Rozliczenie podatków i ubezpieczeń

13:15 – 13:45

Jak zmienić filozofię ubezpieczania ryzyka zdrowia – zagadnienia systemowe

prof. dr hab. Marian Podstawka, Akademia Bialska Nauk Stosowanych

13:45 – 14:15

Rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2022 rok z punktu widzenia biur rachunkowych

Agnieszka Kowalska, Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

14:15 – 14:45

Rozliczanie PIT za 2022 rok – –wybór najlepszej formy opodatkowania z punktu widzenia praktyki biur rachunkowych

Beata Boruszkowska, Krajowa Izba Biur Rachunkowych

14:45 – 15:00

Sesja pytań i odpowiedzi – rozliczanie podatków i ubezpieczeń

15:00 – 15:30

przerwa na obiad

15:30 – 15:40

Otoczenie makroekonomiczne dla polskiego biznesu w roku 2023

Maciej Jankowski, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

15:40 – 16:10

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa NSA

r.pr. Katarzyna Kazulo-Borkowska, Biuro Rzecznika MŚP

16:10 – 16:30

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk,

Rektor Akademii Bialskiej

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

Rejestracja

Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się. Dziękujemy.

Klauzula informacyjna – udział w Konferencji „Podatki-ubezpieczenia-przedsiębiorczość”
Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”) oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska („Akademia”).
Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji Podatki-ubezpieczenia-przedsiębiorczość w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Akademii.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.
Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
• organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Każdej osobie przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00