Komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. medialnych doniesień o zamykaniu firm w handlu detalicznym

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, powołujące się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, które sugerują, iż w ciągu ostatniego roku zamknęło działalność 27 tysięcy przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, a jednocześnie w samym maju 2019 r. ubyło ich aż 828. Jako przyczynę tej sytuacji bezrefleksyjnie uznano ograniczenie handlu w niedziele. Co więcej, w komentarzach niektórzy ważni działacze gospodarczy, nawiązując do ostatniego ministerialnego raportu w tej kwestii, zarzucili Minister Jadwidze Emilewicz brak umiejętności liczenia.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dokonało weryfikacji powyższych medialnych tez, które zdążyły już być wielokrotnie powielone. Jak wynika
z faktycznych danych GUS, rzeczywistość jest następująca:

1. MEDIALNA TEZA – W maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w maju 2019 r. powstało 828 przedsiębiorstw. W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w maju 2019 r. powstały 252 przedsiębiorstwa[1].

WNIOSEK:

Ewidentną nieprawdą jest, że w maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym. Co więcej, bilans był dodatni, a nie ujemny.

 

2. MEDIALNA TEZA – W ciągu roku ubyło aż 27 tys. firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.) ubyło 26 712 przedsiębiorstw.

W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do
31 maja 2019 r.) ubyło 7206 przedsiębiorstw[2].

WNIOSEK:

W ciągu ostatniego roku faktycznie zamknięto niespełna 27 tys. przedsiębiorstw, ale dane te nie dotyczą handlu detalicznego, ale wespół handlu detalicznego i hurtowego (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli). W samym sektorze handlu detalicznego ubytek wyniósł prawie 4-krotnie mniej niż podano, tj. nieco ponad 7200 firm.

Należy równolegle zauważyć, że wskazywana przez komentatorów korelacja między wprowadzonym ograniczeniem handlu w niedziele a zamykaniem się firm w sektorze handlu nie znajduje uzasadnienia. Jak bowiem wynika z danych GUS[3], przykładowo, gdy ograniczenie handlu nie obowiązywało:

  • w samym handlu detalicznym w 2016 roku zamknięto 18 414 przedsiębiorstw. W roku 2017 zlikwidowano ich 17 477 .

Tym samym tendencja zamykania się przedsiębiorstw handlowych bynajmniej nie jest nowa, a w okresie tuż sprzed ograniczenia niedzielnego handlu liczba zamykanych firm w handlu detalicznym była 2,5-krotnie większa niż jest obecnie.

Podsumowując, uporczywe wrzucanie do przestrzeni publicznej zmanipulowanych danych dot. skutków ograniczenia handlu w niedziele świadczy o dużej determinacji lobbystów, nie mogących pogodzić się z tym, że Minister Jadwiga Emilewicz w sposób zgodny z prawidłami sztuki wykonała analizę skutków regulacji oraz wyciągnęła z niej właściwe wnioski.

 

[1] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2019, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/23/1/tablice-internet_grupowanie_maj_2019.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[2] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/11/1/tablice_regon_maj_2018.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[3] Stat.gov.pl Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2016,4,5.html; Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2017,4,6.html; Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej  w rejestrze REGON styczeń 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/7/1/tablice_regon_styczen_2018.xls, dostęp: 18 czerwca 2019 r.