Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem rozporządzeń do tzw. Lex Uber, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”

Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem aktów wykonawczych do tzw. Lex Uber niezbędnych do jej wdrożenia w życie, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”.

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180), zwana potocznie „Lex Uber”. Po latach braku stosowanych regulacji podjęła ona trud uporządkowania rynku usług przewozu osób i wyjścia naprzeciw nowoczesnym technologiom, umożliwiając m.in. funkcjonowanie i rozliczanie tych usług przy pomocy aplikacji mobilnych. Jednakże do wdrożenia w życie tych rozwiązań niezbędne było wydanie kluczowych rozporządzeń określających przede wszystkim wymagania dla tych aplikacji. Dlatego ustawodawca przewidział dla uczestników rynku okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji do 31 marca 2020 r.

Do Rzecznika MŚP od początku roku docierały sygnały o istotnych utrudnieniach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z opóźnieniem w wydaniu stosownych rozporządzeń. Co więcej, po interwencji w Ministerstwie Finansów okazało się, że z uwagi na przedłużającą się procedurę notyfikacji projektu jednego z nich, prawdopodobnie nie uda się go wydać przed końcem okresu przejściowego. W ocenie Rzecznika MŚP, w takiej sytuacji niezbędnym rozwiązaniem powinno być wydłużenie okresu przejściowego.

Ostatecznie, przepisy w tym zakresie udało się zawrzeć w uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Zgodnie z art. 31r ustawy COVID-19 okres przejściowy przewidziany w Lex Uber został przesunięty do 30 września 2020 r.