Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców


Rada zajmuje się:

 • wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowaniem problemów i reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;

Zespoły robocze Rady:

 • Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS;
 • Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego;
 • Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności za czyny zabronione;
 • Zespół Roboczy ds. Transportu;
 • Zespół Roboczy ds. Handlu;
 • Zespół Roboczy ds. Kształcenia Zawodowego.

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:

 • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
 • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
 • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Bieżące wydarzenia z życia Rady PrzedsiębiorcówW skład Rady wchodzą:
organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Kandydatów do Rady Przedsiębiorców mogą zgłaszać:

 • organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje społeczne i zawodowe,

do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Kontakt, e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl lub
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa