Etykietowanie i ekoprojektowanie urządzeń AGD – po wniosku Rzecznika MŚP jest apel o korzystną dla polskich producentów praktykę

Po wniosku Rzecznika MŚP, Minister Klimatu zaapelował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o korzystną dla producentów sprzętu AGD w Polsce praktykę w zakresie kontroli nowych przepisów unijnych dotyczących etykietowania i ekoprojektowania urządzeń – zgodnie z zasadami proporcjonalności oraz w sposób umożliwiający wprowadzenie produktów wyprodukowanych na starych zasadach na rynek.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi UE (m.in. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2017 r. nr 2017/1369 ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE oraz rozporządzeniami wykonawczymi uzupełniającymi dyrektywę 2009/125/WE w sprawie wymogów ekoprojektu dla produktów związanych z energią) producenci zostali zobowiązani do wycofania z rynku dużego sprzętu AGD posiadającego wyłącznie dotychczasową etykietę energetyczną (lub przebadać go powtórnie zgodnie z nowymi wymogami) – w terminie do końca października 2020 r.

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosiła się organizacja zrzeszająca producentów i importerów sprzętu AGD w Polsce, która zwróciła uwagę na nierealność sprostania ww. wymogom w aktualnej sytuacji epidemicznej, wnosząc o przesunięcie terminów wejścia w życie nowych regulacji.

Pismami z dnia 27 maja 2020 r. oraz 10 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Klimatu z prośbą o podjęcie działań niezbędnych do zabezpieczenia praw przedsiębiorców, w szczególności poprzez wystosowanie postulatu do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminów wejścia w życie nowych obowiązków w tym zakresie.

W odpowiedzi na powyższy apel, pismem z dnia 6 października 2020 r. Minister Klimatu poinformował, że Komisji Europejskiej w nocie z dnia 29 maja 2020 r. (dotyczącej nadzoru rynku w zakresie stosowania wymogów etykietowania energetycznego dla wyświetlaczy elektronicznych, pralek i pralko-suszarek, urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych, zmywarek do naczyń oraz wymogów dotyczących ekoprojektu w kontekście obowiązków informacyjnych w odniesieniu do zasilaczy zewnętrznych) zajęła stanowisko, iż „nie jest uprawniona (ani też żadne państwo członkowskie) do uchylenia wiążących terminów ani innych obowiązków określonych w przepisach Unii, chyba że terminy lub obowiązki zostałyby zmienione w drodze odpowiednich procedur”.

Tym niemniej, mając na uwadze aktualną potrzebę odpowiedniego (pro-przedsiębiorczego) podejścia organów nadzoru rynku w zakresie kontroli spełniania nowych wymogów etykietowania energetycznego i ekoprojektu, pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. Minister Klimatu wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z apelem o stosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem AGD w Polsce wytycznych Komisji Europejskiej wynikających z ww. noty z dnia 29 maja 2020 r., podkreślających wagę i znaczenie zasady proporcjonalności w kontekście aktualnej nieprzewidzianej sytuacji epidemicznej – tak, aby producenci nadal mogli wprowadzać swoje produkty na rynek, w szczególności zapasy z magazynów. Komisja Europejska wskazała w niej również na możliwości i warunki do odstąpienia od egzekwowania nowych obowiązków w zakresie przeskalowania etykiet i ekoprojektu.