Dzień Przedsiębiorcy oraz XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Kształcenie Dualne

Hotel Gołębiewski

Białystok, 24-26 czerwca 2022 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

Zeszłoroczne obchody Dnia Przedsiębiorcy odbyły się w Licheniu Starym , a rok wcześniej w Częstochowie. Chcielibyśmy podtrzymać tę tradycję i sprawić, aby przedsiębiorcy corocznie mogli spotykać się w tym dniu.

Tegoroczne dwudniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się 25 i 26 czerwca 2022 r. w Białymstoku, a współorganizować je będzie Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

PLAN OBCHODÓW:

24.06.2022 r. – PIĄTEK

 19.30 –XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

 20.00 – kolacja

25.06.2022 r. – SOBOTA

10.30 – XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

13.00 – obiad

14.00 – wyjazd do Muzeum Pamięci Sybiru lub do nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku (do wyboru)

16.00 – powrót do Hotelu Gołębiewski

16:40 – przejazd z Hotelu Gołębiewski do Opery i Filharmonii Podlaskiej

17:00 – rozpoczęcie części oficjalnej – wystąpienia Rzecznika MŚP, prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz zaproszonych gości

17:15 – wręczenie odznaczeń Prezydenta RP

17.45 – wręczenie nagród Rzecznika MŚP – Filary Przedsiębiorczości

18:00 – wręczenie statuetek Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku

18:10 – inicjatywa budowy parku – pomnika przedsiębiorcy

18:20 – działalność hospicjów w Makówce k. Hajnówki i w Radomiu

18.30 – koncerty zespołu Grajewianie oraz zespołu Opery i Filharmonii Podlaskiej

20.00 – bankiet

21.00 – aukcja obrazów na rzecz hospicjów w Makówce k. Hajnówki i w Radomiu

22:00 – wieczór przy muzyce tanecznej

 

26.06.2022 r. – NIEDZIELA

11.00 – przejazd do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków)

11.30 – występ zespołu regionalnego

12.00 – msza święta w intencji przedsiębiorców celebrowana przez ks. abpa dra Józefa Guzdka, Metropolitę Białostockiego

13.30 – modlitwa przy Krzyżu Jedności, odsłonięcie tablicy upamiętniającej obchody Dnia Przedsiębiorcy

14.15 – poczęstunek plenerowy

15.00 – zakończenie obchodów

AGENDA POSIEDZENIA:

Prowadzący : Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

10:30  PowitanieAdam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Witold Karczewski, Prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

10:40   Kształcenie zawodowe z perspektywy uczniowskiej – Martyna Bura oraz Michał Chrzanowski, uczniowie, Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku

10:45   Kształcenie zawodowe jako podstawa funkcjonowania i rozwoju rzemiosła – Sylwester Zawadzki, Członek Zarządu, Związek Rzemiosła Polskiego

10:50  Polski system kształcenia zawodowego – diagnoza – Piotr Juśkiewicz, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

11:00  Kształcenie dualne – dobre praktyki – Piotr Walczak, Fundacja Dual Education System

11:05  Propozycje zmian w systemie kształcenia zawodowego – Ireneusz Jabłoński, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Kształcenia Zawodowego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, Centrum im. Adama Smitha

11:20  Rady szkół zawodowych – Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:25   Finansowanie szkół zawodowych – Arkadiusz Kędzierski, Dyrektor, Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

11:30  Sukcesywna refundacja kosztów kształcenia dualnego ponoszonych przez przedsiębiorców – Tadeusz Ożarowski, Prezes, ALEX sp. z o.o.

11:35  Eksperymenty pedagogiczne – Agnieszka Guzik, Dyrektor, Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku

11:40   Subwencje dla szkół prowadzących klasy wielozawodowe – Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, Związek Rzemiosła Polskiego

11:45   Projekt zmiany przepisów w zakresie kształcenia zawodowego – dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców       

11:50  przerwa

12:10  Kierunki zmian systemu edukacji z uwzględnieniem roli kształcenia zawodowego – Piotr Barotsiak,Dyrektor, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

12:20  Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju przedsiębiorczości – Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

12:30  Priorytety kształcenia zawodowego na Podlasiu – Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego 

12:35  Białostockie doświadczenia w zakresie kształcenia dualnego z perspektywy organu prowadzącego – Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku 

12:40   PodsumowanieAdam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

13:00  obiad

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem. Informujemy, że rejestracja na Dzień Przedsiębiorcy oraz XXXII posiedzenie Rady Przedsiębiorców została zakończona. 

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych
Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.
Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
• organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Każdej osobie przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00