Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oficjalnie otwarte!

Rzecznik MŚP
Z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców 19 grudnia br., w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Dziękując znamienitym gościom za przybycie, pozwolę sobie podkreślić, że ranga dzisiejszego wydarzenia jest wyjątkowa. Instytucja Rzecznika MŚP ma być gwarantem jakościowej zmiany relacji na płaszczyźnie urząd – przedsiębiorca, wytyczonej ustawą Prawo przedsiębiorców. Ta ustawa nie bez powodu jest najważniejszą w pakiecie ustaw w ramach Konstytucji Biznesu, stanowi bowiem podstawowe zasady wolności działalności gospodarczej i wyznacza ramy jej prowadzenia. W tym gronie nie muszę przekonywać, że bez państwa przyjaznego tym, którzy tworzą dochód narodowy, nie da się zbudować państwa dobrobytu. A to oznacza, że bez równego traktowania, szanowania i nobilitacji tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią trzon naszej gospodarki, nie da się osiągnąć znaczącej poprawy jakości życia wszystkich grup społecznych – mówił rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję, ma być strażnikiem realizacji zapisów Konstytucji Biznesu w codziennej praktyce działania administracji publicznej. Może m.in. przystępować do postępowań administracyjnych i skarbowych. Wspomagany przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, zajmuje się ponadto monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowaniem ich problemów. A także wydawaniem opinii aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

– Byłem przedsiębiorcą i prawie przez trzy kadencje reprezentowałem interesy MŚP jako poseł. Sam wielokrotnie doświadczyłem arogancji urzędników, łatwo było mi więc jako parlamentarzyście interweniować w sprawach zgłaszanych przez wyborców, udzielać im wsparcia i pomocy prawnej. Jako rzecznik MŚP – już bezpartyjny, bo złożyłem mandat poselski z chwilą powierzenia mi tej funkcji – wykorzystam swoje doświadczenia, ale przede wszystkim wykorzystam możliwości i narzędzia, które daje ustawa o Rzeczniku MŚP w zakresie monitoringu i kontroli wprowadzania zapisów Konstytucji Biznesu w życie, a także stanowienia oraz ulepszania prawa, które decyduje o jakości polskiej gospodarki, pozycji przedsiębiorców, a w ślad za tym – społecznym dobrostanie. Chcę działać szybko i skutecznie – zapewnił Adam Abramowicz.

Kandydaturę Adama Abramowicza na rzecznika MŚP zgłosiła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców: Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, stojący na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy Biura” – podano 22 czerwca br. w komunikacie prasowym MPiT o powołaniu Adama Abramowicza na rzecznika MŚP.

Biuro Rzecznika jest państwową jednostką budżetową. Coroczne sprawozdania z działalności Rzecznika będą przedstawiane Prezesowi Rady Ministrów i podawane do publicznej wiadomości. Znajdą się w nich m.in. informacje o podjętych przez Rzecznika czynnościach, a także uwagi o stanie przestrzegania praw przedsiębiorców oraz dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst Konstytucji Biznesu oraz ustawy o Rzeczniku MŚP do pobrania tutaj.

Z okazji uroczystego otwarcia siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki skierował list, w którym napisał m. in. o tym, że powołanie instytucji Rzecznika, jako gwaranta wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu było bardzo istotne. Cały list do przeczytania tutaj.


Komunikat prasowy na otwarcie biura w Warszawie