I Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Zapis transmisji z pierwszego posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Adam Abramowicz, mianowany w czerwcu na Rzecznika, od razu zadeklarował, że celem jego działań będzie radykalna poprawa warunków funkcjonowania dla wszystkich ludzi biznesu, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Program I Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.05 Przyjęcie porządku obrad

14.10 Propozycje zmian w projekcie nowej ustawy Ordynacja podatkowa – Jan Furtas – Business Center Club oraz Adam Mariański – Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych

14.20 Penalizacja przedsiębiorców z tytułu czynów zabronionych w sytuacjach, gdy nie można przypisać winy – projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

14.25 Naruszanie zasad Konstytucji Biznesu na przykładzie konkretnych przypadków – Jakub Bińkowski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
– klauzula pewności prawa
– co nie jest zabronione, jest dozwolone

14.35 Potrzeba wprowadzenia abolicji dla płatników składek ZUS będących mikro lub małymi przedsiębiorcami – Wiesław Wójcik – Porozumienie na rzecz Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy Administracji Państwowej RP oraz Grzegorz Blak – Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

14.45 Zamówienia publiczne – problemy małych i średnich przedsiębiorców – Piotr Hofman – Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa oraz Piotr Barełkowski i Mirosław Litke – Izba Polskich Przedsiębiorców

14.55 Potrzeba pilnej zmiany modelu szkolenia zawodowego w Polsce – Marek Zdanowski – Business Center Club Loża Siedlce oraz Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego

15.05 Naruszanie zasady „UE + zero” przez administrację rządową – przypadek stacji kontroli pojazdów – Kazimierz Zbylut – Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

15.10 Odniesienie się do poruszonych problemów przedstawicieli:
– Ministerstwa Finansów,
– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
– Ministerstwa Infrastruktury,
– Ministerstwa Edukacji Narodowej,
– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– Ministerstwa Sprawiedliwości,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

15.45 Dyskusja

16.15 Powołanie grupy roboczej do spraw handlu

16.25 Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

I Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP