24.05.2021

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny podjął w dniu 24 maja 2021 r., w sprawie o sygnaturze I FPS 1/21 z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwałę w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następującej treści:
„W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”.

Teza uchwały potwierdza właściwość sądów administracyjnych do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o co postulował Rzecznik od początku funkcjonowania Urzędu. Z ustnych motywów uzasadnienia uchwały przedstawionych przez sędziego sprawozdawcę wynika, że sądy administracyjne są uprawnione do oceny czy postępowanie karne skarbowe wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny – komentuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.