GIF w postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika MŚP uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1% limitu koncentracji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, na wniosek przedsiębiorcy, włączył się do postępowania w sprawie dotyczącej tzw. 1% limitu koncentracji. Główny Inspektor Farmaceutyczny w całości uchylił zaskarżoną decyzję.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy dostosowanie prowadzonej działalności, polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej, do przepisów antykoncentracyjnych ustawy prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z ww. przepisami, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie udziela się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa, bądź jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. GIF podzielił argumentację przedsiębiorcy oraz Rzecznika MŚP i potwierdził, że przepis, który zastosował WIF, dotyczy warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W związku z tym, w stanie faktycznym będącym przedmiotem orzekania przepis ten nie stanowi podstawy do wydania decyzji na późniejszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, już po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

– To kolejna korzystna dla przedsiębiorców decyzja w której GIF zastosował zasadę ochrony praw nabytych. Wpisuje się ona w stosowanie w praktyce przez organy inspekcji farmaceutycznej zasad wynikających z Konstytucji RP oraz Prawa przedsiębiorców – podkreślił Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.