Rzecznik MŚP przenosi dalsze prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk do Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Franczyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszyscy członkowie Zespołu podsumowali dotychczasową współpracę ws. przygotowanego projektu Kodeksu Dobrych Praktyk. Adam Abramowicz podjął decyzję o przeniesieniu dalszych działań na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania Rzecznik MŚP poinformował zebranych o pracach analitycznych prowadzonych równolegle do Zespołu Roboczego ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wypracowania ram prawnych i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia, zasad działania oraz zasad formalnych istnienia umowy franczyzowej, a także stosunku prawnego nawiązanego w ten sposób. Na planowanym w Ministerstwie w dniu 10 czerwca br. spotkaniu Adam Abramowicz przedstawi wszystkie wspólnie wypracowane zasady dotyczące współpracy franczyzobiorców i franczyzodawców. Rzecznik MŚP zadeklarował jednocześnie aktywne zaangażowanie w przygotowanie nowych przepisów prawnych w tym zakresie – zarówno na etapie rządowym jak i parlamentarnym.

Zespół Roboczy ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, powstał 2 lipca 2020 roku. Jego założeniem od samego początku było opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, mającego wyznaczać ramy współpracy pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami. W Zespole zrzeszonych jest łącznie 18 instytucji zainteresowanych powstaniem w Polsce przyjaznych zasad regulujących stosunki w ramach umów franczyzowych. Zespół odbył od czasu swojego powstania 10 spotkań zorientowanych na wypracowanie porozumienia i pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Bardzo dziękuję przewodniczącemu Pawłowi Traczowi z Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz przedstawicielom innych organizacji za ogromną pracę i zaangażowanie włożone w pracę w zespole. Zespół wypracował szereg ważnych założeń do Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie franczyzy. Zespół niestety nie doszedł do porozumienia w sprawie 3-miesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Uznaję ten warunek za niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy, w związku z czym postanowiłem przenieść dalsze działania na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości – podsumowuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.